මහජන සේවා...

උපකරණ හා සේවා වෙන් කරවා ගැනීම
Client Image
වාහන හා යන්ත්‍ර සූත්‍ර

පානීය ජල/ ගලි බවුසරය හා අනෙකුත් යන්ත්‍රසූත්‍ර වෙන් කරවා ගැනීම

Client Image
ආදාහනාගාරය

අදාහානාගාරය වෙන්කරවා ගැනීම

Client Image
ක්‍රීඩා පිටිය

ක්‍රීඩා අවශ්‍යතා සඳහා ක්‍රීඩා පිටිය වෙන්කර ගැනීම

Client Image
ශාලා පහසුකම්/ ශ්‍රවණාගාරය

ඔබගේ අවශ්‍යතාවය අනුව සභාව සතු ශාලාව වෙන්කරවා ගැනීම

Client Image
සමාජ සුභ සාධන සේවා

ඔබට අවශ්‍ය පානීය ජල අවශ්‍යතා සපුරා ගැනීමට ජලය ප්‍රවාහනය සඳහා මෙම සේවාව භාවිතා කල හැකිය

Client Image
වෙනත් සේවාවන්

ඔබගේ අයශ්‍යතාවය අනුව වෙනත් සේවාවන් වෙන්කරවා ගැනීම/p>

Read More...

අප සමඟ සම්බන්ධ වන්න...

ඌව පළාතේ සියළු පළාත් පාලන ආයතන සඳහා

අභ්‍යන්තර තොරතුරු පද්ධතියට පිවිසීම

Commissioner of LGD - Uva

This is not just a technological upgrade. it's a commitment to better governance, improved service quality, and an empowered citizenry.

About DIGITALIZED Local Government Services - Uva

"DIGITALIZED Local Government Services - Uva" refers to a digital transformation initiative focused on modernizing and enhancing the delivery of local government services within the Uva Province of Sri Lanka. This initiative aims to leverage digital technologies and tools to improve efficiency, accessibility, and transparency in the way local government services are provided to residents and citizens in the region.

Visit here for e-library
Join us
How did you about us?

Direct all your suggestions and complaints to us

Powered By © UNDP