ඉදිරිපත් කළ යුතු ලියකියවිලි
 1. නිවැරදිව සම්පූර්ණ කරන ලද 2021 නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ සැලසුම් හා සංවර්ධන නියෝගවල 1 වන උපලේඛනයේ ඉල්ලුම් පත්‍රය හෝ නාගරික සංවර්ධන ප්‍රදේශ නොවන විට සභාවෙන් ලබා ගත් ඉල්ලුම් පත්‍රය
 2. ඉල්ලුම්කරුගේ ජාතික හැඳුනුම් පත්‍රයේ සහතික කරන ලද පිටපතක්
 3. සුදුසුකම් ලත් තැනැත්තකු විසින් සහතික කරන ලද ගොඩනැගිලි සැලැස්මේ පිටපත් 05 (ඉදිකිරීමේ ස්වභාවය අනුව අදාළ වන සුදුසුකම් ලත් තැනැත්තා කවුද යන්න සභාවේ වෙබ් අඩවියෙන් හෝ පෙරටු කාර්යාලයෙන් දැන ගැනීමට හැකි ය)
 4. ගොඩනැගිල්ල ඉදි කරනු ලබන ඉඩමේ අනුමත මිනින්දෝරු සැලැස්මේ පිටපතක් (නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි පනත යටතේ ප්‍රකාශිත නාගරික සංවර්ධන ප්‍රදේශවලට පමණක් අදාළ වේ)
 5. ගොඩනැගිල්ලේ ඉදිකිරීම් ස්වභාවය අනුව ඉල්ලුම් පත්‍රයේ සඳහන් කර ඇති ආයතනවලින් නිකුත් කරනු ලබන සහතික
 6. ඉල්ලුම්කරු ඉඩමේ හිමිකරු නොවන අවස්ථාවක දී ඉඩම් හිමිකරුගේ කැමැත්ත ප්‍රකාශිත ලිපිය
 7. ඉඩම පිහිටි ස්ථානයට පහසුවෙන් ප්‍රවේශ වීම සඳහා අවට පිහිටීම ද පෙන්නුම් කරන පරිදි අදින ලද දළ රූප සටහනක්
 8. නොතාරිස්වරයකු විසින් සහතික කරන ලද ඉඩමේ ඔප්පුවේ පිටපතක්
 9. වරිපනම් අය කරන ප්‍රදේශයක පිහිටි ඉඩමක් වන විට, ඉඩමේ හිමිකරුගේ නමින් දේපළ ලියා පදිංචි කර තිබිය යුතු ය
සෘජුව සම්බන්ධ වන නිලධාරියා සහ දුරකථන අංකය
 • පෙරටු කාර්යාල නිලධාරි
 • 057-2222275
වෙනත් නිලධාරීන් සහ දුරකථන අංක
 • තාක්ෂණ නිලධාරි / මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක - 057-2222275
 • විෂය භාර නිලධාරි - 057-2222275
 • සැලසුම් කමිටුව
කාර්ය නිම කිරීමට ගත වන අවම කාලය
 • දින 14
අදාළ ගාස්තුව
 1. ඉල්ලුම් පත්‍ර ගාස්තුව රු. 5000.00 (මහල් ගණන අනුව නිවාස හා වණිජ වශයෙන් වෙනස් වේ.)
 2. පෙරසැරි ගාස්තුව (සැලසුම් හා සංවර්ධන නියෝගවල 2 උපලේඛනයේ සඳහන් සංවර්ධනයේ ස්වභාවය අනුව වන ගාස්තුව)
ඉදිරිපත් කළ යුතු ලියකියවිලි
 1. නිවැරදිව සම්පූර්ණ කරන ලද 2021 නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ සැලසුම් හා සංවර්ධන නියෝගවල 1 වන උපලේඛනයේ ඉල්ලුම් පත්‍රය.
 2. ඉල්ලුම්කරුගේ ජාතික හැඳුනුම් පත්‍රයේ සහතික කරන ලද පිටපතක්.
 3. සුදුසුකම් ලත් තැනැත්තකු විසින් සහතික කරන ලද ඉඩම අනු බෙදුමට හෝ ඉඩම් ඒකාබද්ධ කිරීමට අදාළ මිනින්දෝරු සැලැස්මේ පිටපත් 5 ක් (සංවර්ධනයේ ස්වභාවය අනුව අදාළ වන සුදුසුකම් ලත් තැනැත්තා කවරෙක් ද යන්න සභාවේ වෙබ් අඩවියෙන් හෝ පෙරටු කාර්යාලයෙන් දැන ගැනීමට හැකි ය).
 4. සංවර්ධනයේ ස්වභාවය අනුව ඉල්ලුම් පත්‍රයේ සඳහන් කර ඇති ආයතනවලින් නිකුත් කරනු ලබන සහතික.
 5. ඉල්ලුම්කරු ඉඩමේ හිමිකරු නොවන අවස්ථාවක දී ඉඩම් හිමිකරුගේ කැමැත්ත ප්‍රකාශිත ලිපිය.
 6. නොතාරිස්වරයකු විසින් සහතික කරන ලද ඉඩමේ ඔප්පුවේ පිටපතක්.
 7. ඉඩම පිහිටි ස්ථානයට පහසුවෙන් ප්‍රවේශ වීම සඳහා අවට පිහිටීම ද පෙන්නුම් කරන පරිදි අදින ලද දළ රූප සටහනක්.
 8. වරිපනම් අය කරන ප්‍රදේශයක පිහිටි ඉඩමක් වන විට, ඉඩමේ හිමිකරුගේ නමින් දේපළ ලියා පදිංචි කර තිබිය යුතු ය.
සෘජුව සම්බන්ධ වන නිලධාරියා සහ දුරකථන අංකය
 • පෙරටු කාර්යාල නිලධාරි
 • 057-2222275
වෙනත් නිලධාරීන් සහ දුරකථන අංක
 • තාක්ෂණ නිලධාරි / මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක - 057-2222275
 • විෂය භාර නිලධාරි - 057-2222275
 • සැලසුම් කමිටුව
කාර්ය නිම කිරීමට ගත වන අවම කාලය
 • දින 14
අදාළ ගාස්තුව
 1. ඉල්ලුම් පත්‍ර ගාස්තුව (නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ චක්‍රලේඛ ප්‍රකාරව)
 2. පෙරසැරි ගාස්තුව (සැලසුම් හා සංවර්ධන නියෝගවල 2 උපලේඛනයේ සඳහන් සංවර්ධනයේ ස්වභාවය අනුව වන ගාස්තුව)
ඉදිරිපත් කළ යුතු ලියකියවිලි
 1. නාගරික සංවර්ධන ප්‍රදේශයක වන විට, නිවැරදිව සම්පූර්ණ කරන ලද 2021 නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ සැලසුම් හා සංවර්ධන නියෝගවල 1 වන උපලේඛනයේ ඉල්ලුම් පත්‍රය හෝ සෙසු ප්‍රදේශ සඳහා සභාවෙන් ලබා ගත් ඉල්ලුම් පත්‍රය.
 2. නිකුත් කළ සංවර්ධන බලපත්‍රයේ සහ අනුමත සැලසුමේ පිටපතක් බැගින්.
 3. ඉල්ලුම්කරු ඉඩමේ හිමිකරු නොවන අවස්ථාවක දී ඉඩම් හිමිකරුගේ කැමැත්ත ප්‍රකාශිත ලිපිය.
සෘජුව සම්බන්ධ වන නිලධාරියා සහ දුරකථන අංකය
 • පෙරටු කාර්යාල නිලධාරි
 • 057-2222275
වෙනත් නිලධාරීන් සහ දුරකථන අංක
 • තාක්ෂණ නිලධාරි / මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක - 057-2222275
 • විෂය භාර නිලධාරි - 057-2222275
 • සැලසුම් කමිටුව
කාර්ය නිම කිරීමට ගත වන අවම කාලය
 • දින 14
අදාළ ගාස්තුව
 1. ඉල්ලුම් පත්‍ර ගාස්තුව රු 1000.00
 2. පෙරසැරි ගාස්තුව (නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ චක්‍රලේඛ ප්‍රකාරව අය කරනු ලබයි.)
ඉදිරිපත් කළ යුතු ලියකියවිලි
 1. නාගරික සංවර්ධන ප්‍රදේශයක් වන විට, 2021 නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ සැලසුම් හා සංවර්ධන නියෝගවල 1 වන උපලේඛනයේ ඉල්ලුම් පත්‍රය හෝ වෙනත් ප්‍රදේශයක් වන විට, පෙරටු කාර්යාලයෙන් ලබා ගත් ඉල්ලුම් පත්‍රය.
 2. ඉල්ලුම්කරුගේ ජාතික හැඳුනුම් පත්‍රයේ සහතික කරන ලද පිටපතක්.
 3. සුදුසුකම් ලත් තැනැත්තකු විසින් සහතික කරන ලද ගොඩනැගිලි සැලැස්මේ පිටපත් 05 (ඉල්ලීමේ ස්වභාවය අනුව අදාළ වන සුදුසුකම් ලත් තැනැත්තා කවරෙක් ද යන්න සභාවේ වෙබ් අඩවියෙන් හෝ පෙරටු කාර්යාලයෙන් දැන ගැනීමට හැකි ය).
 4. ගොඩනැගිල්ල ඉදි කරනු ලබන ඉඩමේ අනුමත මිනින්දෝරු සැලැස්මේ පිටපතක් (නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි පනත යටතේ ප්‍රකාශිත නාගරික සංවර්ධන ප්‍රදේශවලට පමණක් අදාළ වේ).
 5. ගොඩනැගිල්ලේ ඉදිකිරීම් ස්වභාවය අනුව ඉල්ලුම් පත්‍රයේ සඳහන් කර ඇති ආයතනවලින් නිකුත් කරනු ලබන සහතික.
 6. ඉල්ලුම්කරු ඉඩමේ හිමිකරු නොවන අවස්ථාවක දී ඉඩම් හිමිකරුගේ කැමැත්ත ප්‍රකාශිත ලිපිය.
 7. ඉඩම පිහිටි ස්ථානයට පහසුවෙන් ප්‍රවේශ වීම සඳහා අවට පිහිටීම ද පෙන්නුම් කරන පරිදි අදින ලද දළ රූප සටහනක්.
 8. නොතාරිස්වරයකු විසින් සහතික කරන ලද ඉඩමේ ඔප්පුවේ පිටපතක්.
සෘජුව සම්බන්ධ වන නිලධාරියා සහ දුරකථන අංකය
 • පෙරටු කාර්යාල නිලධාරි
 • 057-2222275
වෙනත් නිලධාරීන් සහ දුරකථන අංක
 • තාක්ෂණ නිලධාරි / මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක - 057-2222275
 • විෂය භාර නිලධාරි - 057-2222275
 • සැලසුම් කමිටුව
කාර්ය නිම කිරීමට ගත වන අවම කාලය
 • දින 28
අදාළ ගාස්තුව
 1. ඉල්ලුම් පත්‍ර ගාස්තුව වාර්ෂිකව ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලබන ගැසට් නිවේදන ප්‍රකාරව ගාස්තු අය කරනු ලැබේ.
 2. පෙරසැරි ගාස්තුව (සැලසුම් හා සංවර්ධන නියෝගවල 2 වන උපලේඛනයේ සඳහන් සංවර්ධනයේ ස්වභාවය අනුව වන ගාස්තුව).
 3. ප්‍රමාද ගාස්තු (සැලසුම් හා සංවර්ධන නියෝගවල 2 වන උපලේඛනයේ සඳහන් සංවර්ධනයේ ස්වභාවය අනුව වන ගාස්තුව).
ඉදිරිපත් කළ යුතු ලියකියවිලි
 1. නිවැරදිව සම්පූර්ණ කළ ඉල්ලුම් පත්‍රය.
 2. ඉඩමට අදාළ මිනින්දෝරු සැලැස්මේ පිටපතක්.
 3. ඉල්ලුම්කරුගේ ජාතික හැඳුනුම් පත්‍රයේ සහතික කළ පිටපතක්.
 4. ඉල්ලුම්කරු ඉඩමේ හිමිකරු නොවන අවස්ථාවක දී ඉඩම් හිමිකරුගේ කැමැත්ත ප්‍රකාශිත ලිපිය.
සෘජුව සම්බන්ධ වන නිලධාරියා සහ දුරකථන අංකය
 • පෙරටු කාර්යාල නිලධාරි
 • 057-2222275
වෙනත් නිලධාරීන් සහ දුරකථන අංක
 • තාක්ෂණ නිලධාරි - 057-2222275
 • විෂය භාර නිලධාරි - 057-2222275
 • සැලසුම් කමිටුව
කාර්ය නිම කිරීමට ගත වන අවම කාලය
 • වීථි රේඛා නියම කර නැති විට - දින 05
 • වීථි රේඛා නියම කර ඇති විට - දින 1
අදාළ ගාස්තුව
 1. ඉල්ලුම් පත්‍ර ගාස්තුව රු.5000.00
 2. පෙරසැරි ගාස්තුව නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ චක්‍රලේඛ ප්‍රකාරව අය කරනු ලබයි.
ඉදිරිපත් කළ යුතු ලියකියවිලි
 1. දේපළෙහි දත්ත සහිත ව නොපවරා ගැනීමේ සහතිකය ඉල්ලීමේ ලිපියක්.
 2. ඉල්ලුම්කරු ඉඩමේ හිමිකරු නොවන අවස්ථාවක දී ඉඩම් හිමිකරුගේ කැමැත්ත ප්‍රකාශිත ලිපිය.
 3. සභාවට අය වීමට ඇති සියලු මුදල් ගෙවා අවසන් කර තිබිය යුතු ය.
සෘජුව සම්බන්ධ වන නිලධාරියා සහ දුරකථන අංකය
 • පෙරටු කාර්යාල නිලධාරි
 • 057-2222275
වෙනත් නිලධාරීන් සහ දුරකථන අංක
 • -
කාර්ය නිම කිරීමට ගත වන අවම කාලය
 • විනාඩි 15
අදාළ ගාස්තුව
 1. පෙරසැරි ගාස්තුව අය නොකෙරේ.
 2. සහතිකය නිකුත් කිරීමේ ගාස්තුව - රු.5000.00
ඉදිරිපත් කළ යුතු ලියකියවිලි
 1. නිවැරදිව සම්පූර්ණ කළ ඉල්ලුම් පත්‍රය.
 2. පළුදු කිරීමට අදහස් කරන මාර්ගයේ නියමිත ස්ථානයට ළඟා විය හැකි පහසු මාර්ගය පෙන්නුම් කරන දළ රූප සටහනක්.
 3. අදාළ සේවා සම්බන්ධතාව සපයන ආයතනය විසින් නිකුත් කළ ලිපියේ පිටපතක්.
සෘජුව සම්බන්ධ වන නිලධාරියා සහ දුරකථන අංකය
 • පෙරටු කාර්යාල නිලධාරි
 • 057-2222275
වෙනත් නිලධාරීන් සහ දුරකථන අංක
 • තාක්ෂණ නිලධාරි - 057-2222275
කාර්ය නිම කිරීමට ගත වන අවම කාලය
 • දින 02
අදාළ ගාස්තුව
 1. පළුදු කිරීමේ ප්‍රමාණය අනුව වෙනස් වේ.
ඉදිරිපත් කළ යුතු ලියකියවිලි
 1. නිවැරදිව සම්පූර්ණ කළ ඉල්ලුම් පත්‍රය.
 2. ඉල්ලුම්කරුගේ ජාතික හැඳුනුම් පත්‍රයේ පිටපතක් (පරීක්ෂා කර බැලීමට මුල් පිටපත අවශ්‍ය වේ).
 3. මියගිය තැනැත්තාගේ මරණ සහතිකයේ පිටපතක් (පරීක්ෂා කර බැලීම සඳහා මුල් පිටපත අවශ්‍ය වේ. විදේශයක දී සිදු වූ මරණයක් වන විට, ඒ රටේ දී නිකුත් කළ මරණ සහතිකය - ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් නොවන විට, ඉංග්‍රීසි පරිවර්තනයක් සමග).
සෘජුව සම්බන්ධ වන නිලධාරියා සහ දුරකථන අංකය
 • පෙරටු කාර්යාල නිලධාරි
 • 057-2222275
වෙනත් නිලධාරීන් සහ දුරකථන අංක
 • රාජකාරි වේලාවෙන් පසු අවස්ථාවක් වන විට නම් කළ නිලධාරියා - 057-2222275
කාර්ය නිම කිරීමට ගත වන අවම කාලය
 • විනාඩි 15
අදාළ ගාස්තුව
 1. බල ප්‍රදේශය තුළ වැඩිහිටි තැනැත්තකු වන විට රු. 6,000.00.
 2. බල ප්‍රදේශය තුළ බාල වයස් කරුවකු වන විට රු. 6,000.00.
 3. බල ප්‍රදේශය පිටත වැඩිහිටි තැනැත්තකු වන විට රු. 12,500.00.
 4. බල ප්‍රදේශය පිටත බාල වයස් කරුවකු වන විට රු. 12,500.00.
ඉදිරිපත් කළ යුතු ලියකියවිලි
 1. නිවැරදිව සම්පූර්ණ කළ ඉල්ලුම් පත්‍රය.
සෘජුව සම්බන්ධ වන නිලධාරියා සහ දුරකථන අංකය
 • පෙරටු කාර්යාල නිලධාරි - 057-2222275
 • ක්‍රීඩා භූමිය භාර නිලධාරි - 057-2222275
වෙනත් නිලධාරීන් සහ දුරකථන අංක
 • තාක්ෂණ නිලධාරි - 057-2222275
කාර්ය නිම කිරීමට ගත වන අවම කාලය
 • ක්‍රීඩා පිටිය වෙන් කිරීම විනාඩි 15
අදාළ ගාස්තුව
 1. ක්‍රීඩා පිටි ගාස්තුව වාර්ශිකව ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලබන ගැසට් නිවේදන ප්‍රකාරව ගාස්තු අය කරනු ලැබේ.
 2. ආරක්ෂිත ඇපය වාර්ශිකව ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලබන ගැසට් නිවේදන ප්‍රකාරව ගාස්තු අය කරනු ලැබේ.
ඉදිරිපත් කළ යුතු ලියකියවිලි
 1. නිවැරදිව සම්පූර්ණ කළ ඉල්ලුම් පත්‍රය.
සෘජුව සම්බන්ධ වන නිලධාරියා සහ දුරකථන අංකය
 • පෙරටු කාර්යාල නිලධාරි - 057-2222275
 • ශාලාව භාර නිලධාරි - 057-2222275
වෙනත් නිලධාරීන් සහ දුරකථන අංක
 • තාක්ෂණ නිලධාරි - 057-2222275
කාර්ය නිම කිරීමට ගත වන අවම කාලය
 • ශාලාව වෙන් කිරීම විනාඩි 15
අදාළ ගාස්තුව
 1. ශාලා ගාස්තුව වාර්ෂිකව ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලබන ගැසට් නිවේදන ප්‍රකාරව ගාස්තු අය කරනු ලැබේ.
 2. ආරක්ෂිත ඇපය වාර්ෂිකව ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලබන ගැසට් නිවේදන ප්‍රකාරව ගාස්තු අය කරනු ලැබේ.
ඉදිරිපත් කළ යුතු ලියකියවිලි
 1. නිවැරදිව සම්පූර්ණ කළ ඉල්ලුම් පත්‍රය (පිටපත් 2 කින් යුක්ත ව)
 2. නොතාරිස්වරයකු විසින් සහතික කරන ලද ඔප්පුවේ පිටපත් 2 ක්
සෘජුව සම්බන්ධ වන නිලධාරියා සහ දුරකථන අංකය
 • පෙරටු කාර්යාල නිලධාරි
 • 057-2222275
වෙනත් නිලධාරීන් සහ දුරකථන අංක
 • විෂය භාර නිලධාරි - 057-2222275
 • ආදායම් පරීක්ෂක - 057-2222275
කාර්ය නිම කිරීමට ගත වන අවම කාලය
 • දින 14 ක්
අදාළ ගාස්තුව
 1. ඉල්ලුම් පත්‍ර ගාස්තුව රු. 1000.00
 2. පෙරසැරි ගාස්තුව අය නොකෙරේ.
ඉදිරිපත් කළ යුතු ලියකියවිලි
 1. සභාව විසින් තමන් වෙත එවනු ලැබූ තක්සේරු නිවේදනය.
සෘජුව සම්බන්ධ වන නිලධාරියා සහ දුරකථන අංකය
 • පෙරටු කාර්යාල නිලධාරි
 • 057-2222275
වෙනත් නිලධාරීන් සහ දුරකථන අංක
 • -
කාර්ය නිම කිරීමට ගත වන අවම කාලය
 • විනාඩි 15
අදාළ ගාස්තුව
 1. තක්සේරු නිවේදනයේ දැක්වෙන සම්පූර්ණ මුදල.
ඉදිරිපත් කළ යුතු ලියකියවිලි
 1. සභාව විසින් තමන් වෙත එවනු ලැබූ ව්‍යාපාර බදු නිවේදනය.
සෘජුව සම්බන්ධ වන නිලධාරියා සහ දුරකථන අංකය
 • පෙරටු කාර්යාල නිලධාරි
 • 057-2222275
වෙනත් නිලධාරීන් සහ දුරකථන අංක
 • ආදායම් පරීක්ෂක - 057-2222275
කාර්ය නිම කිරීමට ගත වන අවම කාලය
 • විනාඩි 15
අදාළ ගාස්තුව
 1. බදු නිවේදනයේ සඳහන් මුදල
ඉදිරිපත් කළ යුතු ලියකියවිලි
 1. සභාව විසින් තමන් වෙත එවනු ලැබූ කර්මාන්ත බදු නිවේදනය.
සෘජුව සම්බන්ධ වන නිලධාරියා සහ දුරකථන අංකය
 • පෙරටු කාර්යාල නිලධාරි
 • 057-2222275
වෙනත් නිලධාරීන් සහ දුරකථන අංක
 • ආදායම් පරීක්ෂක - 057-2222275
කාර්ය නිම කිරීමට ගත වන අවම කාලය
 • විනාඩි 15
අදාළ ගාස්තුව
 1. බදු නිවේදනයේ සඳහන් මුදල
ඉදිරිපත් කළ යුතු ලියකියවිලි
 1. නිවැරදිව සම්පූර්ණ කරන ලද ඉල්ලුම් පත්‍රය.
 2. කර්මාන්තය හෝ ව්‍යාපාරය පිහිටා ඇති ස්ථානයට යන මාර්ගයේ දළ සටහනක්.
 3. කාර්යයේ යොදවන සේවක සංඛ්‍යාව පිළිබඳ විස්තර.
 4. ව්‍යාපාරය ලියා පදිංචි කිරීමේ සහතිකයේ, සහතික කළ පිටපතක්. (බලපත්‍රය අලුත් කිරීමක දී අවශ්‍ය නොවේ)
 5. ව්‍යාපාරය කරගෙන යන ස්ථානයට අයත් ඉඩමේ ඔප්පුවේ පිටපතක්. (බලපත්‍රය අලුත් කිරීමක දී අවශ්‍ය නොවේ)
 6. කර්මාන්තය / ව්‍යාපාරය කරගෙන යන තැනැත්තාට ඉඩමේ අයිතිය නොමැති නම්, අයිතිකරු සමග එළඹ ගත් ගිවිසුමක් වේ නම් එය හෝ ඉඩමේ අයිතිකරුගේ කැමැත්ත ප්‍රකාශිත ලිපියේ සහතික කළ පිටපතක්. (බලපත්‍රය අලුත් කිරීමක දී අවශ්‍ය නොවේ)
 7. ඉඩමේ අනුමත කළ මිනින්දෝරු සැලැස්මේ සහතික කළ පිටපතක්. (බලපත්‍රය අලුත් කිරීමක දී අවශ්‍ය නොවේ)
 8. අනුමත ගොඩනැගිලි සැලැස්මේ සහතික පිටපතක් (බලපත්‍රය අලුත් කිරීමක දී අවශ්‍ය නොවේ)
සෘජුව සම්බන්ධ වන නිලධාරියා සහ දුරකථන අංකය
 • පෙරටු කාර්යාල නිලධාරි
 • 057-2222275
වෙනත් නිලධාරීන් සහ දුරකථන අංක
 • තාක්ෂණ නිලධාරි - 057-2222275
 • විෂය භාර නිලධාරි - 057-2222275
 • තාක්ෂණික කමිටුව
කාර්ය නිම කිරීමට ගත වන අවම කාලය
 • දින 14
අදාළ ගාස්තුව
 1. ඉල්ලුම් පත්‍රය සඳහා ගාස්තු අය නොකෙරේ.
 2. පරිසර නියෝගවල සඳහන් පෙරසැරි ගාස්තුව.
 3. බලපත්‍ර ගාස්තුව රු. 3,000.00.
ඉදිරිපත් කළ යුතු ලියකියවිලි
 1. පෙරටු කාර්යාලයෙන් හෝ අන්තර්ජාලයෙන් ලබා ගෙන නිවැරදිව සම්පූර්ණ කළ ඉල්ලුම් පත්‍රය.
සෘජුව සම්බන්ධ වන නිලධාරියා සහ දුරකථන අංකය
 • පෙරටු කාර්යාල නිලධාරි
 • 057-2222275
වෙනත් නිලධාරීන් සහ දුරකථන අංක
 • වාහන රියදුරු - 057-2222275
 • යන්ත්‍ර ක්‍රියාකරු - 057-2222275
කාර්ය නිම කිරීමට ගත වන අවම කාලය
 • විනාඩි 20
අදාළ ගාස්තුව
යන්ත්‍රයක් වන විට මීටර් පැයකට පහත පරිදි වේ.
 1. බැකෝ යන්ත්‍රය ඉන්ධන රහිතව රු. 3750.00 (අවමය පැය 03 )
 2. මෝටර් ග්‍රේඩරය ඉන්ධන රහිතව රු. 4500.00 (අවමය පැය 03)
 3. ගල් රෝල ඉන්ධන රහිතව රු. 2000.00 (අවමය පැය 06)
 4. අය කරන ගාස්තුවට සරිලන පරිදි රජය නියම කරන බදු.
ඉදිරිපත් කළ යුතු ලියකියවිලි
 1. නිවැරදිව සම්පූර්ණ කළ ඉල්ලුම් පත්‍රය.
සෘජුව සම්බන්ධ වන නිලධාරියා සහ දුරකථන අංකය
 • පෙරටු කාර්යාල නිලධාරි - 057-2222275
 • ගලි බවුසර් රියදුරු - 057-2222275
වෙනත් නිලධාරීන් සහ දුරකථන අංක
 • තාක්ෂණ නිලධාරි - 057-2222275
 • මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක / සෞඛ්‍ය පරිපාලක - 057-2222275
කාර්ය නිම කිරීමට ගත වන අවම කාලය
 • බවුසරය වෙන් කිරීමට දින 01
අදාළ ගාස්තුව
 1. බවුසර් ගාස්තුව (බල ප්‍රදේශයෙන් පිටත සේවා සැපයීමේ දී අතිරේක ගාස්තුවකට යටත් වේ); (වාර්ෂිකව ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලබන ගැසට් නිවේදන ප්‍රකාරව ගාස්තුව අය කරනු ලැබේ.)
ඉදිරිපත් කළ යුතු ලියකියවිලි
 1. නිවැරදිව සම්පූර්ණ කළ ඉල්ලුම් පත්‍රය.
සෘජුව සම්බන්ධ වන නිලධාරියා සහ දුරකථන අංකය
 • පෙරටු කාර්යාල නිලධාරි - 057-2222275
 • ජල බවුසර් රියදුරු - 057-2222275
වෙනත් නිලධාරීන් සහ දුරකථන අංක
 • තාක්ෂණ නිලධාරි - 057-2222275
කාර්ය නිම කිරීමට ගත වන අවම කාලය
 • බවුසරය වෙන් කිරීමට විනාඩි 15
අදාළ ගාස්තුව
ජල බවුසර් ගාස්තුව
 1. 3000L - රු. 2500.00
 2. 5000L - රු. 3000.00
 3. 6000L - රු. 3500.00
 4. ආරක්ෂිත ඇපය අය නොකෙරේ.
ඉදිරිපත් කළ යුතු ලියකියවිලි
 1. නිවැරදිව සම්පූර්ණ කළ ඉල්ලුම් පත්‍රය.
 2. A 4 කඩදාසියක මුද්‍රණය කරන ලද, ප්‍රදර්ශනය කිරීමට අදහස් කරන දැන්වීමෙහි සමරූපී ආදර්ශයක් (යොදා ගනු ලබන වර්ණ ද සහිත ව).
 3. කිසියම් මාර්ගයක රක්ෂිතයක සවි කර ප්‍රදර්ශනය කරනු ලබන ප්‍රචාරක දැන්වීම් පුවරුවක් වන විට, අදාළ වන පරිදි ඒ මාර්ගයේ අයිතිය ඇති මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය හෝ පළාත් බද මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය හෝ පළාත් පාලන ආයතනය විසින් ඒ සඳහා අවසර දුන් ලිපියේ මුල් පිටපත.
 4. කිසියම් මාර්ගයක රක්ෂිතයක සවි කර ප්‍රදර්ශනය කරනු ලබන ප්‍රචාරක දැන්වීම් පුවරුවක් වන විට, අදාළ ප්‍රචාරක දැන්වීම් පුවරුව ප්‍රදර්ශනය කරන ස්ථානය අයත් වන පොලිස් ස්ථානයේ රථ වාහන අංශයේ ප්‍රධානියා විසින් නිකුත් කළ ලිපියේ මුල් පිටපත.
 5. ඉල්ලුම්කරු ඉඩමේ අයිතිකරු නොවන විට, දැන්වීම ප්‍රදර්ශනය කරනු ලබන ඉඩමේ හෝ ගොඩනැගිල්ලේ අයිතිකරු විසින් ඒ සඳහා ඉඩ දෙන ලද බව ප්‍රකාශිත ලිපියේ මුල් පිටපත.
 6. නාගරික සංවර්ධන ප්‍රදේශයක් ඇතුළත ප්‍රදර්ශනය කරන ප්‍රචාරක දැන්වීම් පුවරුවක් වන විට, 2021 නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ සැලසුම් හා සංවර්ධන නියෝගවල 104 වන නියෝගය යටතේ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් හෝ සභාව විසින් අනුමත කළ බලපත්‍රයේ සහතික කළ පිටපත.
සෘජුව සම්බන්ධ වන නිලධාරියා සහ දුරකථන අංකය
 • පෙරටු කාර්යාල නිලධාරි
 • 057-2222275
වෙනත් නිලධාරීන් සහ දුරකථන අංක
 • විෂය භාර නිලධාරි - 057-2222275
 • ආදායම් පරීක්ෂක - 057-2222275
කාර්ය නිම කිරීමට ගත වන අවම කාලය
 • දින 3
අදාළ ගාස්තුව
 1. ඉල්ලුම් පත්‍ර ගාස්තුව අය නොකෙරේ.
 2. අතුරු ව්‍යවස්ථාවේ නියම කර ඇති පරිදි දැන්වීමේ වර්ග ඵලය මත අවසර පත්‍ර ගාස්තුව.
ඉදිරිපත් කළ යුතු ලියකියවිලි
 1. නිවැරදිව සම්පූර්ණ කළ ඉල්ලුම් පත්‍රය.
 2. පරිසර ආරක්ෂණ බලපත්‍රයක් ලබා ගත යුතු කර්මාන්තයක් හෝ ව්‍යාපාරයක් වන විට වලංගු පරිසර ආරක්ෂණ බලපත්‍රයේ සහතික කළ පිටපතක්.
සෘජුව සම්බන්ධ වන නිලධාරියා සහ දුරකථන අංකය
 • පෙරටු කාර්යාල නිලධාරි
 • 057-2222275
වෙනත් නිලධාරීන් සහ දුරකථන අංක
 • මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක - 057-2222275
 • තාක්ෂණ නිලධාරි - 057-2222275
කාර්ය නිම කිරීමට ගත වන අවම කාලය
 • දින 03
අදාළ ගාස්තුව
 1. සභාවෙන් දැනුම් දෙනු ලබන නිවේදනයේ සඳහන් මුදල
ඉදිරිපත් කළ යුතු ලියකියවිලි
 1. නිවැරදිව සම්පූර්ණ කළ ඉල්ලුම් පත්‍රය.
 2. අනුමත කළ සංවර්ධන සැලැස්මේ මුල් පිටපත.
 3. නිකුත් කළ සංවර්ධන බලපත්‍රයේ පිටපත.
 4. ඉල්ලුම්කරුගේ ජාතික හැඳුනුම් පත්‍රයේ දෙපැත්තේ සහතික කළ පිටපතක්.
 5. ඉල්ලුම්කරු ඉඩමේ හිමිකරු නොවන අවස්ථාවක දී ඉඩමේ හිමිකරුගේ කැමැත්ත ප්‍රකාශිත ලිපිය.
සෘජුව සම්බන්ධ වන නිලධාරියා සහ දුරකථන අංකය
 • පෙරටු කාර්යාල නිලධාරි
 • 057-2222275
වෙනත් නිලධාරීන් සහ දුරකථන අංක
 • තාක්ෂණ නිලධාරි - 057-2222275
 • විෂය භාර නිලධාරි - 057-2222275
කාර්ය නිම කිරීමට ගත වන අවම කාලය
 • දින 17
අදාළ ගාස්තුව
 1. ඉල්ලුම් පත්‍ර ගාස්තුව සංවර්ධනයේ ස්වභාවය අනුව වෙනස් වේ.
 2. පෙරසැරි ගාස්තුව අය නොකෙරේ.
ඉදිරිපත් කළ යුතු ලියකියවිලි
 1. නිවැරදිව සම්පූර්ණ කළ ඉල්ලුම් පත්‍රය.
සෘජුව සම්බන්ධ වන නිලධාරියා සහ දුරකථන අංකය
 • පෙරටු කාර්යාල නිලධාරි
 • 057-2222275
වෙනත් නිලධාරීන් සහ දුරකථන අංක
 • තාක්ෂණ නිලධාරි - 057-2222275
කාර්ය නිම කිරීමට ගත වන අවම කාලය
 • දින 3
අදාළ ගාස්තුව
 1. ගාස්තු අය නොකෙරේ.
ඉදිරිපත් කළ යුතු ලියකියවිලි
 1. විනෝද බද්ද අය කර ගැනීමේ කාර්යය සඳහා
  • i. අලෙවි කිරීම සඳහා සූදානම් කළ මුද්‍රිත ප්‍රවේශ පත්‍ර.
  • ii. අන්තර්ජාලය ඔස්සේ අලෙවි කිරීමට යෝජිත ප්‍රවේශ පත්‍රවල විද්‍යුත් මුද්‍රාව තැබීම සඳහා පරිගණක මුර පදය.
 2. විනෝද බද්දෙන් නිදහස් කිරීමකට අදාළ වන විට, ඉහත 1 හි පරිදි ක්‍රියා කරමින්
  • i. අලෙවි කිරීමට යෝජිත ප්‍රවේශ පත්‍රවල වටිනාකම අනුව, පළමුව විනෝද බද්දට සමාන මුදල සභාවේ තැන්පත් කළ යුතු ය.
  • ii. විනෝද බද්ද තැන්පත් කරන අවස්ථාවේ දී ම,විනෝද කාර්යයේ ආදායම් හා වියදම් ඇස්තමේන්තුව.
  • iii. විනෝද කාර්යය අවසන් වී දින 30 කට පෙර විනෝද කාර්යයේ සත්‍ය ආදායම් හා වියදම් විස්තරය.
සෘජුව සම්බන්ධ වන නිලධාරියා සහ දුරකථන අංකය
 • පෙරටු කාර්යාල නිලධාරි
 • 057-2222275
වෙනත් නිලධාරීන් සහ දුරකථන අංක
 • ආදායම් පරීක්ෂක - 057-2222275
කාර්ය නිම කිරීමට ගත වන අවම කාලය
 • දින 02
 • ඇමුණුම 02 භාර දුන් දින සිට දින 7
අදාළ ගාස්තුව
 1. එක් එක් ප්‍රවේශ පත්‍රයේ මුහුණත වටිනාකමෙන් සියයට පහළොව (15%) ක් බැගින් (අමාත්‍යවරයා විසින් අනුමත කළ, සභා සම්මතය අනුව මේ ප්‍රතිශතය නියම වේ)
ඉදිරිපත් කළ යුතු ලියකියවිලි
 1. සභාව විසින් තමන් වෙත එවනු ලැබූ ඇතැම් ඉඩම් විකිණීම මත බදු නිවේදනය.
සෘජුව සම්බන්ධ වන නිලධාරියා සහ දුරකථන අංකය
 • ආදායම් පරීක්ෂක - 057-2222275
 • පෙරටු කාර්යාල නිලධාරි - 057-2222275
වෙනත් නිලධාරීන් සහ දුරකථන අංක
 • විෂය භාර නිලධාරි - 057-2222275
කාර්ය නිම කිරීමට ගත වන අවම කාලය
 • විනාඩි 15
අදාළ ගාස්තුව
 1. ඉඩම විකුණන ලද මුදල් වටිනාකමෙන් සියයට එක(1%) ක්.
ඉදිරිපත් කළ යුතු ලියකියවිලි
 1. නිවැරදිව සම්පූර්ණ කළ ඉල්ලුම් පත්‍රය.
 2. A 4 ප්‍රමාණයේ කඩදාසියක අඳින ලද, සැණකෙළියේ කාර්යයට යොදා ගන්නා සෑම අංගයක් ම පෙන්නුම් කරන සැණකෙළි භූමියේ දළ රූප සටහනක්.
 3. ඒ ස්ථානයට රැස් වන මහජනතාවට ප්‍රමාණවත් වැසිකිළි පහසුකම් (ස්ත්‍රී, පුරුෂ සහ ආබාධිත අයට වෙන වෙනම) සපයනු ලබන බවට තහවුරු කරන ලිපියක්.
 4. ඒ ස්ථානයේ ඉදි කර ඇති තාවකාලික ගොඩනැගිලි ප්‍රමාණවත් සවි ශක්තියකින් යුක්ත වන බවට යාන්ත්‍රික ඉංජිනේරුවරයකු විසින් නිකුත් කළ සහතිකයක්.
 5. ඒ යම් ගොඩනැගිල්ලක රැස් වන මහජනතාවට දූෂණයට ලක් නොවූ හා ප්‍රමාණවත් වාතාශ්‍රය පවතින බවට සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරි විසින් නිකුත් කළ සහතිකයක්.
 6. හදිසි ගිනි ගැනීමක දී යොදා ගත හැකි පරිදි ප්‍රමාණවත් ගිනි නිවීම් උපකරණ (සාමාන්‍ය ගිනි නිවීම්, විදුලි ගිනි නිවීම් සහ ඉන්ධන ගිනි නිවීම් උපකරණ) යොදා ගනු ලබන බව තහවුරු කරන ලිපියක්.
 7. ආපදා අවස්ථාවක දී, රැස් වී සිටින ජනතාව ඉතා කෙටි කාලයක් ඇතුළත ඉන් ඉවත් කිරීමට ප්‍රමාණවත් පිටවීමේ දොරටු සහ ආරක්ෂිත වැඩ පිළිවෙළ යොදා ඇති බවට සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරි විසින් නිකුත් කළ සහතිකයක්.
 8. සැණකෙළි භූමිය තුළ සාමය පවත්වා ගෙන යාමට අවශ්‍ය වැඩ පිළිවෙළ යොදා ඇති බවට ප්‍රදේශයේ පොලිස් ස්ථානාධිපති විසින් නිකුත් කරන ලද සහතිකයක්.
සෘජුව සම්බන්ධ වන නිලධාරියා සහ දුරකථන අංකය
 • පෙරටු කාර්යාල නිලධාරි
 • 057-2222275
වෙනත් නිලධාරීන් සහ දුරකථන අංක
 • තාක්ෂණ නිලධාරි - 057-2222275
 • විෂය භාර නිලධාරි - 057-2222275
 • මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක - 057-2222275
කාර්ය නිම කිරීමට ගත වන අවම කාලය
 • දින 2
අදාළ ගාස්තුව
 1. ඉල්ලුම් පත්‍ර ගාස්තුව අය නොකෙරේ.
 2. පෙරසැරි ගාස්තුව අය නොකෙරේ.
 3. බලපත්‍ර ගාස්තුව රු 2000.00
ඉදිරිපත් කළ යුතු ලියකියවිලි
 1. නිවැරදිව සම්පූර්ණ කරන ලද ඉල්ලුම් පත්‍රය.
සෘජුව සම්බන්ධ වන නිලධාරියා සහ දුරකථන අංකය
 • පෙරටු කාර්යාල නිලධාරි
 • 057-2222275
වෙනත් නිලධාරීන් සහ දුරකථන අංක
 • කමිටුව - 1.මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක - 057-2222275 2. තාක්ෂණ නිලධාරි - 057-2222275 3. ආදායම් පරීක්ෂක - 057-2222275
කාර්ය නිම කිරීමට ගත වන අවම කාලය
 • දින 2
අදාළ ගාස්තුව

ඉල්ලුම් පත්‍ර ගාස්තුව සංවර්ධනයේ ස්වභාවය අනුව වෙනස් වේ.

 1. කසළ ඉවත් කිරීමේ ගාස්තුව වාර්ෂිකව ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලබන ගැසට් නිවේදන ප්‍රකාරව ගාස්තු අය කරනු ලැබේ.
 2. අතිරේක තැන්පත් මුදල අය නොකෙරේ.
ඉදිරිපත් කළ යුතු ලියකියවිලි
 1. සභාවෙන් නිකුත් කළ සංවර්ධනය නොකළ ඉඩම් මත බදු නිවේදනය.
සෘජුව සම්බන්ධ වන නිලධාරියා සහ දුරකථන අංකය
 • පෙරටු කාර්යාල නිලධාරි
 • 057-2222275
වෙනත් නිලධාරීන් සහ දුරකථන අංක
 • ආදායම් පරීක්ෂක - 057-2222275
කාර්ය නිම කිරීමට ගත වන අවම කාලය
 • විනාඩි 15
අදාළ ගාස්තුව
 1. සභාවෙන් නිකුත් කළ සංවර්ධනය නොකළ ඉඩම් මත බදු නිවේදනයේ සඳහන් මුදල
ඉදිරිපත් කළ යුතු ලියකියවිලි
 1. අදාළ ඉඩම් බදු දෙන කාරණය සමග, ඊට එකඟතාව ලබා දෙන ලෙස ප්‍රාදේශීය ලේකම් විසින් කරනු ලබන ඉල්ලීම.
 2. බදු දීමට යෝජිත ඉඩමේ පිඹුරේ හෝ අනුරේඛනයේ පිටපතක් (ප්‍රාදේශීය ලේකම් විසින් සහතික කළ)
සෘජුව සම්බන්ධ වන නිලධාරියා සහ දුරකථන අංකය
 • පෙරටු කාර්යාල නිලධාරි
 • 057-2222275
වෙනත් නිලධාරීන් සහ දුරකථන අංක
 • තාක්ෂණ නිලධාරි - 057-2222275
කාර්ය නිම කිරීමට ගත වන අවම කාලය
 • දින 01
අදාළ ගාස්තුව
 1. නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ රෙගුලාසි අනුව පෙරසැරි ගාස්තුව අය කරනු ලබයි.
ඉදිරිපත් කළ යුතු ලියකියවිලි
 1. පිටපත් දෙකකින් යුතු හා වෙන වෙනම ඉදිරිපත් කළ යුතු ලංසු ඉල්ලුම් පත්‍රය
 2. ලංසු ආරක්ෂණ ඇප මුදල සභාවේ තැන්පත් කළ ලදුපතේ මුල් පිටපත හෝ ලංසු ආරක්ෂණ ඇපය සඳහා බැංකු අණකරයේ මුල් පිටපත හා සහතික කළ පිටපත (මුල් පිටපත 1 කවරයේ ද, සහතික කළ පිටපත 2 කවරයේ)
 3. ලංසු ඉල්ලුම්කරුගේ ජාතික හැඳුනුම් පත්‍රයේ දෙපැත්තේ සහතික කළ පිටපත් දෙකක් (1 කවරයේ සහ 2 කවරයේ වෙන වෙනම)
 4. ලංසු ඉල්ලුම්කරුගේ ලිපිනය තහවුරු කරන ලේඛනයක සහතික කළ පිටපත් දෙකක් (1 කවරයේ සහ 2 කවරයේ වෙන වෙනම)
 5. ලංසු ඉල්ලුම්කරු සංස්ථා ගත සමාගමක් වන විට, සංස්ථා ගත කිරීමේ සහතිකයේ සහතික කළ පිටපත් දෙකක් (1 කවරයේ සහ 2 කවරයේ වෙන වෙනම)
 6. ලංසු ඉල්ලුම්කරු ආදායම් බදු ගෙවන්නෙකු නම්, ආදායම් බදු ලියා පදිංචි කිරීමේ සහතිකයේ සහතික කළ පිටපත් දෙකක් (1 කවරයේ සහ 2 කවරයේ වෙන වෙනම)
සෘජුව සම්බන්ධ වන නිලධාරියා සහ දුරකථන අංකය
 • පෙරටු කාර්යාල නිලධාරි
 • 057-2222275
වෙනත් නිලධාරීන් සහ දුරකථන අංක
 • ලංසු විවෘත කිරීමේ කමිටු සාමාජිකයින් - 057-2222275
කාර්ය නිම කිරීමට ගත වන අවම කාලය
 • විනාඩි 30
අදාළ ගාස්තුව
 1. ලංසු ඉල්ලුම් පත්‍ර ලබා ගැනීමේ සිට ලංසු ඉදිරිපත් කිරීම දක්වා ගෙවිය යුතු ගාස්තු
 2. ලංසු කැඳවීමේ නිවේදනයේ දැක්වෙන ප්‍රමාණයෙන් යුක්ත ආපසු නොගෙවන ලංසු ලියවිලි ගාස්තුවක්
 3. නියම කළ අවම ලංසු මුදලෙන් සියයට දහය (10%) කට සමාන වටිනාකමකින් යුතු ආපසු ගෙවනු ලැබිය හැකි ලංසු ආරක්ෂණ ඇප තැන්පත් මුදලක්
சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டிய ஆவணங்கள்
 1. பிழையின்றி பூர்த்தி செய்யப்பட்ட 2021 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபையின் திட்டம் மற்றும் அபிவிருத்தி கட்டளைகளின் 1 வது அட்டவணையின் விண்ணப்பப்படிவம் அல்லது நகர அபிவிருத்தி பிரதேசமாக இல்லாத போது சபையில் பெறப்பட்ட விண்ணப்பப்படிவம்.
 2. விண்ணப்பதாரரின் தேசிய அடையாள அட்டையின் சான்றளிக்கப்பட்ட பிரதியொன்று .
 3. தகுதியுடைய நபர் ஒருவரினால் சான்றளிக்கப்பட்ட கட்டிட திட்ட வரைபட பிரதிகள் 05 (கட்டுமான இடத்திற்கு அமைவாக பொருத்தமான தகுதிபெற்ற நபர் யார் என்பதை சபையின் இணையதளத்தில் அல்லது முகப்பு காரியாலயத்தில் தெரிந்து கொள்ள முடியும்).
 4. கட்டிடம் அமைக்கப்படும் காணியின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நில அளவை திட்டத்தின் பிரதியொன்று .
 5. கட்டிடம் நிர்மாணிக்கப்படும் இடத்திற்கு அமைய விண்ணப்பப்படிவத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நிறுவனங்களில் வழங்கப்படும் சான்றிதழ்கள் .
 6. விண்ணப்பதாரர் காணியின் உரிமையாளராக இல்லாத சந்தர்ப்பத்தில் காணி உரிமையாளரின் விருப்பத்தை தெரிவிக்கும் கடிதம் .
 7. காணி அமைந்துள்ள இடத்தை இலகுவாக அணுகுவதற்கு சுற்றியுள்ள அமைவிடங்களையும் காட்டும் வகையில் வரையப்பட்ட தோராயமான வரைபடம் .
 8. பதிவுரிமை அதிகாரியினால் (ழேவயசல pரடிடiஉ) சான்றளிக்கப்பட்ட காணி உறுதி பத்திரத்தின் பிரதியொன்று .
 9. மதிப்பீட்டு வரி அறவிடப்படும் பிரதேசத்தில் அமைந்துள்ள காணியாக இருக்கும் பட்சத்தில்இ காணி உரிமையாளரின் பெயரில் சொத்து பதிவு செய்யப்பட்டிருக்க வேண்டும்.
நேரடியாக தொடர்புபடும் அலுவலர் மற்றும் தொலைபேசி இலக்கம்
 • முகப்பு காரியாலய அலுவலர
 • 057-2222275
மற்ற அதிகாரிகள் மற்றும் தொலைபேசி இலக்கங்கள்
 • தொழிநுட்ப அதிகாரி / பொது சுகாதார பரிசோதகர - 057-2222275
 • விடயப் பொறுப்பு அலுவலர் - 057-2222275
 • திட்டமிடல் குழு
பணியை நிறைவு செய்வதற்கு எடுத்துக்கொள்ளும் குறைந்தபட்ச காலம்
 • 14 நாட்கள்
சம்பந்தப்பட்ட கட்டணம்
 1. விண்ணப்பபடிவ கட்டணம் ரூ.5,000.00 (மாடிகளின் எண்ணிக்கையின் பிரகாரம் இல்லங்கள் மற்றும் வர்த்தக இடங்கள் என்ற ரீதியில் மாறுபடும்)
 2. செயலாக்கக் கட்டணம் (திட்டம் மற்றும் அபிவிருத்தி கட்டளைகளின் 2வது அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள அபிவிருத்தியின் தன்மைக்கு அமைவான கட்டணங்கள்)
சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டிய ஆவணங்கள்
 1. பிழையின்றி பூர்த்தி செய்யப்பட்ட 2021 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபையின் திட்டம் மற்றும் அபிவிருத்தி கட்டளைகளின் 1 வது அட்டவணையின் விண்ணப்பப்படிவம் அல்லது நகர அபிவிருத்தி பிரதேசமாக இல்லாத போது சபையில் பெறப்பட்ட விண்ணப்பப்படிவம்.
 2. விண்ணப்பதாரரின் தேசிய அடையாள அட்டையின் சான்றளிக்கப்பட்ட பிரதியொன்று.
 3. தகுதியுடைய நபர் ஒருவரினால் சான்றளிக்கப்பட்ட காணி உப பிரிப்பு அல்லது ஒருங்கிணைப்புச் செய்வதற்கு பொருத்தமான நில அளவை திட்டத்தின் பிரதிகள் 05 (கட்டுமான இடத்திற்கு அமைவாக பொருத்தமான தகுதிபெற்ற நபர் யார் என்பதை சபையின் இணையதளத்தில் அல்லது முகப்பு காரியாலயத்தில் தெரிந்து கொள்ள முடியும்).
 4. அபிவிருத்தி செய்யப்படும் இடத்திற்கு அமைய விண்ணப்பப்படிவத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நிறுவனங்களில் வழங்கப்படும் சான்றிதழ்கள்.
 5. விண்ணப்பதாரர் காணியின் உரிமையாளராக இல்லாத சந்தர்ப்பத்தில் காணி உரிமையாளரின் விருப்பத்தை தெரிவிக்கும் கடிதம்.
 6. காணி அமைந்துள்ள இடத்தை இலகுவாக அணுகுவதற்கு சுற்றியுள்ள அமைவிடங்களையும் காட்டும் வகையில் வரையப்பட்ட தோராயமான வரைபடம்.
 7. பதிவுரிமை அதிகாரியினால் (ழேவயசல pரடிடiஉ) சான்றளிக்கப்பட்ட காணி உறுதி பத்திரத்தின் பிரதியொன்று.
 8. மதிப்பீட்டு வரி அறவிடப்படும் பிரதேசத்தில் அமைந்துள்ள காணியாக இருக்கும் பட்சத்தில்இ காணி உரிமையாளரின் பெயரில் சொத்து பதிவு செய்யப்பட்டிருக்க வேண்டும்.
நேரடியாக தொடர்புபடும் அலுவலர் மற்றும் தொலைபேசி இலக்கம்
 • முகப்பு காரியாலய அலுவலர
 • 057-2222275
மற்ற அதிகாரிகள் மற்றும் தொலைபேசி இலக்கங்கள்
 • தொழிநுட்ப அதிகாரி / பொது சுகாதார பரிசோதகர - 057-2222275
 • விடயப் பொறுப்பு அலுவலர் - 057-2222275
 • திட்டமிடல் குழு
பணியை நிறைவு செய்வதற்கு எடுத்துக்கொள்ளும் குறைந்தபட்ச காலம்
 • 14 நாட்கள்
சம்பந்தப்பட்ட கட்டணம்
 1. .விண்ணப்ப படிவ கட்டணம் (நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபையின் சுற்றறிக்கையின் பிரகாரம்)
 2. செயலாக்கக் கட்டணம் (திட்டமிடல் மற்றும் அபிவிருத்தி கட்டளைகளின் 2ஆம் அட்டவணையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அபிவிருத்தியின் தன்மைக்கு அமைவான கட்டணங்கள்)
சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டிய ஆவணங்கள்
 1. பிழையின்றி பூர்த்தி செய்யப்பட்ட 2021 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபையின் திட்டம் மற்றும் அபிவிருத்தி கட்டளைகளின் 1 வது அட்டவணையின் விண்ணப்பப்படிவம் அல்லது நகர அபிவிருத்தி பிரதேசமாக இல்லாத போது சபையில் பெறப்பட்ட விண்ணப்பப்படிவம்.
 2. வழங்கப்பட்ட அபிவிருத்தி அனுமதிப்பதிரம் மற்றும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட திட்டத்தின் பிரதியொன்று வீதம்.
 3. விண்ணப்பதாரர் காணியின் உரிமையாளராக இல்லாத சந்தர்ப்பத்தில் காணி உரிமையாளரின் விருப்பத்தை தெரிவிக்கும் கடிதம்.
நேரடியாக தொடர்புபடும் அலுவலர் மற்றும் தொலைபேசி இலக்கம்
 • முகப்பு காரியாலய அலுவலர்
 • 057-2222275
மற்ற அதிகாரிகள் மற்றும் தொலைபேசி இலக்கங்கள்
 • தொழிநுட்ப அதிகாரி / பொது சுகாதார பரிசோதகர - 057-2222275
 • விடயப் பொறுப்பு அலுவலர - 057-2222275
 • திட்டமிடல் குழு
பணியை நிறைவு செய்வதற்கு எடுத்துக்கொள்ளும் குறைந்தபட்ச காலம்
 • 14 நாட்கள்
சம்பந்தப்பட்ட கட்டணம்
 1. விண்ணப்பப்படிவ கட்டணம் ரூ 1000.00
 2. செயலாக்கக் கட்டணம் (நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபையின் சுற்றறிக்கையின் பிரகாரம் அறவிடப்படும)
சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டிய ஆவணங்கள்
 1. பிழையின்றி பூர்த்தி செய்யப்பட்ட 2021 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபையின் திட்டம் மற்றும் அபிவிருத்தி கட்டளைகளின் 1 வது அட்டவணையின் விண்ணப்பப்படிவம் அல்லது நகர அபிவிருத்தி பிரதேசமாக இல்லாத போது சபையில் பெறப்பட்ட விண்ணப்பப்படிவம்.
 2. விண்ணப்பதாரரின் தேசிய அடையாள அட்டையின் சான்றளிக்கப்பட்ட பிரதியொன்று.
 3. தகுதியுடைய நபர் ஒருவரினால் சான்றளிக்கப்பட்ட கட்டிட திட்ட வரைபட பிரதிகள் 05 (கட்டுமான இடத்திற்கு அமைவாக பொருத்தமான தகுதிபெற்ற நபர் யார் என்பதை சபையின் இணையதளத்தில் அல்லது முகப்பு காரியாலயத்தில் தெரிந்து கொள்ள முடியும்).
 4. கட்டிடம் அமைக்கப்படும் காணியின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நில அளவை திட்டத்தின் பிரதியொன்று .
 5. கட்டிடம் நிர்மாணிக்கப்படும் இடத்திற்கு அமைய விண்ணப்பப்படிவத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நிறுவனங்களில் வழங்கப்படும் சான்றிதழ்கள்.
 6. விண்ணப்பதாரர் காணியின் உரிமையாளராக இல்லாத சந்தர்ப்பத்தில் காணி உரிமையாளரின் விருப்பத்தை தெரிவிக்கும் கடிதம் .
 7. காணி அமைந்துள்ள இடத்தை இலகுவாக அணுகுவதற்கு சுற்றியுள்ள அமைவிடங்களையும் காட்டும் வகையில் வரையப்பட்ட தோராயமான வரைபடம்.
 8. பதிவுரிமை அதிகாரியினால் (ழேவயசல pரடிடiஉ) சான்றளிக்கப்பட்ட காணி உறுதி பத்திரத்தின் பிரதியொன்று.
நேரடியாக தொடர்புபடும் அலுவலர் மற்றும் தொலைபேசி இலக்கம்
 • முகப்பு காரியாலய அலுவலர்
 • 057-2222275
மற்ற அதிகாரிகள் மற்றும் தொலைபேசி இலக்கங்கள்
 • தொழிநுட்ப அதிகாரி / பொது சுகாதார பரிசோதகர - 057-2222275
 • விடயப் பொறுப்பு அலுவலர் - 057-2222275
 • திட்டமிடல் குழு
பணியை நிறைவு செய்வதற்கு எடுத்துக்கொள்ளும் குறைந்தபட்ச காலம்
 • 28 நாட்கள்
சம்பந்தப்பட்ட கட்டணம்
 1. விண்ணப்ப படிவ கட்டணமானது வருடாந்தம் வெளியிடப்படும் வர்த்தமானி அறிவித்தலின் பிரகாரம் அறவிடப்படும்.
 2. செயலாக்கக் கட்டணம் (திட்டமிடல் மற்றும் அபிவிருத்தி கட்டளைகளின் 02 ஆம் அட்டவணையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அபிவிருத்தியின் தன்மையின் அடிப்படையிலான கட்டணம்).
 3. தாமதக் கட்டணம் (திட்டமிடல் மற்றும் அபிவிருத்தி கட்டளைகளின் 02 ஆம் அட்டவணையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அபிவிருத்தியின் தன்மையின் அடிப்படையிலான கட்டணம்.
 4. )
சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டிய ஆவணங்கள்
 1. பிழையின்றி பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பப்படிவம்.
 2. காணியின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நில அளவை திட்டத்தின் பிரதியொன்று.
 3. விண்ணப்பதாரரின் தேசிய அடையாள அட்டையின் சான்றளிக்கப்பட்ட பிரதியொன்று.
 4. விண்ணப்பதாரர் காணியின் உரிமையாளராக இல்லாத சந்தர்ப்பத்தில் காணி உரிமையாளரின் விருப்பத்தை தெரிவிக்கும் கடிதம்.
நேரடியாக தொடர்புபடும் அலுவலர் மற்றும் தொலைபேசி இலக்கம்
 • முகப்பு காரியாலய அலுவலர
 • 057-2222275
மற்ற அதிகாரிகள் மற்றும் தொலைபேசி இலக்கங்கள்
 • தொழிநுட்ப அதிகாரி - 057-2222275
 • விடயப் பொறுப்பு அலுவலர - 057-2222275
பணியை நிறைவு செய்வதற்கு எடுத்துக்கொள்ளும் குறைந்தபட்ச காலம்
வீதி ரேகை நிர்ணயிக்கப்பட்டு
 • இருந்தால்இ - 05 நாட்கள்
 • இல்லாவிட்டால்இ - 1 நாள்
சம்பந்தப்பட்ட கட்டணம்
 1. விண்ணப்ப படிவ கட்டணம் ரூ.5,000.00
 2. செயலாக்கக் கட்டணம் நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபையின் சுற்றறிக்கையின் பிரகாரம் அறவிடப்படும்.
சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டிய ஆவணங்கள்
 1. சொத்தின் தரவுகள் உள்ளடங்களாக சுவீகரிக்கப்படாமை சான்றிதழ் விண்ணப்பக் கடிதமொன்று.
 2. விண்ணப்பதாரர் காணியின் உரிமையாளராக இல்லாத சந்தர்ப்பத்தில் காணி உரிமையாளரின் விருப்பத்தை தெரிவிக்கும் கடிதம்.
 3. சபைக்கு அறவிடப்பட வேண்டிய மதிப்பீட்டு வரித் தொகை செலுத்தி முடிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும்.
நேரடியாக தொடர்புபடும் அலுவலர் மற்றும் தொலைபேசி இலக்கம்
 • முகப்பு காரியாலய அலுவலர்
 • 057-2222275
மற்ற அதிகாரிகள் மற்றும் தொலைபேசி இலக்கங்கள்
 • -
பணியை நிறைவு செய்வதற்கு எடுத்துக்கொள்ளும் குறைந்தபட்ச காலம்
 • 15 நிமிடங்கள்
சம்பந்தப்பட்ட கட்டணம்
 1. செயலாக்கக் கட்டணம் அறவிடப்படமாட்டாது.
 2. சான்றிதழ் வழங்குவதற்கான கட்டணம் - ரூ. 5000.00.
சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டிய ஆவணங்கள்
 1. பிழையின்றி பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பப்படிவம்.
 2. சேதப்படுத்துவதற்கு உத்தேசித்துள்ள பாதையின் குறிப்பிட்ட இடத்தை அடைவதற்கான இலகுவான வீதியை காட்டும் தோராயமான வரைபடமொன்று.
 3. சம்பந்தப்பட்ட சேவை இணைப்பை வழங்கும் நிறுவனத்தினால் வழங்கப்பட்ட கடிதத்தின் பிரதியொன்று.
நேரடியாக தொடர்புபடும் அலுவலர் மற்றும் தொலைபேசி இலக்கம்
 • முகப்பு காரியாலய அலுவலர்
 • 057-2222275
மற்ற அதிகாரிகள் மற்றும் தொலைபேசி இலக்கங்கள்
 • தொழிநுட்ப அதிகாரி - 057-2222275
பணியை நிறைவு செய்வதற்கு எடுத்துக்கொள்ளும் குறைந்தபட்ச காலம்
 • 02 நாட்கள்
சம்பந்தப்பட்ட கட்டணம்
 1. சேதப்படுத்தும் அளவிற்கமைய மாறுபடும்.
சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டிய ஆவணங்கள்
 1. பிழையின்றி பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பப்படிவம்.
 2. விண்ணப்பதாரரின் தேசிய அடையாள அட்டையின் சான்றளிக்கப்பட்ட பிரதியொன்று (சரிபார்ப்பதற்கு மூலப் பிரதி அவசியமாகும்).
 3. இறந்தவரின் இறப்பு சான்றிதழின் பிரதியொன்று (சரிபாப்பதற்கு மூலப் பிரதி அவசியமானதாகும். வெளிநாட்டில் ஏற்பட்ட மரணமாக இருந்தால்இ அந்நாட்டில் வழங்கப்பட்ட இறப்பு சான்றிதழ் - ஆங்கில மொழியில் இல்லாத சந்தர்ப்பத்தில்இ ஆங்கில மொழிபெயர்ப்புடன்).
நேரடியாக தொடர்புபடும் அலுவலர் மற்றும் தொலைபேசி இலக்கம்
 • முகப்பு காரியாலய அலுவலர
 • 057-2222275
மற்ற அதிகாரிகள் மற்றும் தொலைபேசி இலக்கங்கள்
 • கடமை நேரத்தின் பின்னர் சந்தர்பம் ஏற்படும் போது நியமிக்கப்படும் அலுவலர் - 057-2222275
பணியை நிறைவு செய்வதற்கு எடுத்துக்கொள்ளும் குறைந்தபட்ச காலம்
 • 15 நிமிடங்கள்
சம்பந்தப்பட்ட கட்டணம்
 1. அதிகாரப்பிரதேசத்திற்குள் வயது வந்த நபரொருவருக்கு ரூ.6,000.00.
 2. அதிகாரப்பிரதேசத்திற்குள் வயது குறைந்தவர்களுக்கு ரூ.6,000.00.
 3. அதிகார பிரதேசத்திற்கு வெளியே வயது வந்த நபரொருவருக்கு ரூ.12,500.00.
 4. அதிகார பிரதேசத்திற்கு வெளியே வயது குறைந்தவர்களுக்கு ரூ.12,500.00.
சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டிய ஆவணங்கள்
 1. பிழையின்றி பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பப்படிவம்.
நேரடியாக தொடர்புபடும் அலுவலர் மற்றும் தொலைபேசி இலக்கம்
 • முகப்பு காரியாலய அலுவலர - 057-2222275
 • விளையாட்டு மைதான பொறுப்பு அலுவலர் - 057-2222275
மற்ற அதிகாரிகள் மற்றும் தொலைபேசி இலக்கங்கள்
 • தொழிநுட்ப அதிகாரி - 057-2222275
பணியை நிறைவு செய்வதற்கு எடுத்துக்கொள்ளும் குறைந்தபட்ச காலம்
 • விளையாட்டு மைதானத்தி னை ஒதுக்குவதற்கு நிமிடங்கள்
சம்பந்தப்பட்ட கட்டணம்
 1. விளையாட்டு மைதான கட்டணம் வருடாந்தம் வெளியிடப்படும் வர்த்தமானி அறிவித்தலின் பிரகாரம் கட்டணம் அறவிடப்படும்.
 2. பாதுகாப்பு பிணை வருடாந்தம் வெளியிடப்படும் வர்த்தமானி அறிவித்தலின் பிரகாரம் கட்டணம் அறவிடப்படும்.
சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டிய ஆவணங்கள்
 1. பிழையின்றி பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பப்படிவம்.
நேரடியாக தொடர்புபடும் அலுவலர் மற்றும் தொலைபேசி இலக்கம்
 • முகப்பு காரியாலய அலுவலர - 057-2222275
 • மண்டப பொறுப்பு அலுவலர் - 057-2222275
மற்ற அதிகாரிகள் மற்றும் தொலைபேசி இலக்கங்கள்
 • தொழிநுட்ப அதிகாரி - 057-2222275
பணியை நிறைவு செய்வதற்கு எடுத்துக்கொள்ளும் குறைந்தபட்ச காலம்
 • மண்டபத்கை ஒதுக்குதல் நிமிடங்கள்.
சம்பந்தப்பட்ட கட்டணம்
 1. மண்டப கட்டணம் வருடாந்தம் வெளியிடப்படும் வர்த்தமானி அறிவித்தலின் பிரகாரம் கட்டணம் அறவிடப்படும்.
 2. பாதுகாப்பு பிணை வருடாந்தம் வெளியிடப்படும் வர்த்தமானி அறிவித்தலின் பிரகாரம் கட்டணம் அறவிடப்படும்.
சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டிய ஆவணங்கள்
 1. பிழையின்றி பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பப்படிவம் (2 பிரதிகளுடன்).
 2. பதிவுரிமை அதிகாரியினால் (ழேவயசல pரடிடiஉ) சான்றளிக்கப்பட்ட காணி உறுதி பத்திரத்தின் 2 பிரதிகள்.
 3. காணியின் நில அளவை வரைபட திட்டத்தின் 2 பிரதிகள்.
நேரடியாக தொடர்புபடும் அலுவலர் மற்றும் தொலைபேசி இலக்கம்
 • முகப்பு காரியாலய அலுவலர
 • 057-2222275
மற்ற அதிகாரிகள் மற்றும் தொலைபேசி இலக்கங்கள்
 • விடயப் பொறுப்பு அலுவலர - 057-2222275
 • வருவாய் பரிசோதகர் - 057-2222275
பணியை நிறைவு செய்வதற்கு எடுத்துக்கொள்ளும் குறைந்தபட்ச காலம்
 • 14 நாட்கள்
சம்பந்தப்பட்ட கட்டணம்
 1. விண்ணப்ப படிவக் கட்டணம் ரூ.1,000.00.
 2. செயலாக்கக் கட்டணம் அறவிடப்படமாட்டாது.
சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டிய ஆவணங்கள்
 1. சபையினால் தமக்கு அனுப்பப்பட்ட மதிப்பீட்டு அறிவிப்பு.
நேரடியாக தொடர்புபடும் அலுவலர் மற்றும் தொலைபேசி இலக்கம்
 • முகப்பு காரியாலய அலுவலர
 • 057-2222275
மற்ற அதிகாரிகள் மற்றும் தொலைபேசி இலக்கங்கள்
 • -
பணியை நிறைவு செய்வதற்கு எடுத்துக்கொள்ளும் குறைந்தபட்ச காலம்
 • 15 நிமிடங்கள்
சம்பந்தப்பட்ட கட்டணம்
 1. மதிப்பீட்டு அறிவித்தலில் காட்டப்பட்டுள்ள முழுத் தொகை.
சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டிய ஆவணங்கள்
 1. சபையினால் தமக்கு அனுப்பப்பட்ட வியாபர வரி அறிவிப்பு.
நேரடியாக தொடர்புபடும் அலுவலர் மற்றும் தொலைபேசி இலக்கம்
 • முகப்பு காரியாலய அலுவலர
 • 057-2222275
மற்ற அதிகாரிகள் மற்றும் தொலைபேசி இலக்கங்கள்
 • வருவாய் பரிசோதகர் - 057-2222275
பணியை நிறைவு செய்வதற்கு எடுத்துக்கொள்ளும் குறைந்தபட்ச காலம்
 • 15 நிமிடங்கள்
சம்பந்தப்பட்ட கட்டணம்
 1. வரி அறிவித்தலில் குறிப்பிடப்பட்ட தொகை.
சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டிய ஆவணங்கள்
 1. சபையினால் தமக்கு அனுப்பப்பட்ட கைத்தொழில் வரி அறிவிப்பு.
நேரடியாக தொடர்புபடும் அலுவலர் மற்றும் தொலைபேசி இலக்கம்
 • முகப்பு காரியாலய அலுவலர
 • 057-2222275
மற்ற அதிகாரிகள் மற்றும் தொலைபேசி இலக்கங்கள்
 • வருவாய் பரிசோதகர் - 057-2222275
பணியை நிறைவு செய்வதற்கு எடுத்துக்கொள்ளும் குறைந்தபட்ச காலம்
 • 15 நிமிடங்கள்
சம்பந்தப்பட்ட கட்டணம்
 1. வரி அறிவித்தலில் குறிப்பிடப்பட்ட தொகை.
சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டிய ஆவணங்கள்
 1. பிழையின்றி பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பப்படிவம்.
 2. கருத்திட்டம் அல்லது வியாபாரம் அமைந்துள்ள இடத்திற்கு செல்லும் வீதியின் தேராராய குறிப்பு.
 3. பணியில் ஈடுபடுத்தப்படும் பணியாளர்கள் எண்ணிக்கை தொடர்பான விபரம்.
 4. வியாபார பதிவுச் சான்றிதழின் சான்றுப்படுத்தப்பட்ட பிரதியொன்று. (அனுமதிப்பத்திரத்தை புதுப்பிப்பதற்கு அவசியமில்லை.)
 5. வியாபாரம் நடத்திச் செல்லப்படும் இடத்திற்கான காணி உறுதிப்பத்திரத்தின் பிரதியொன்று. (அனுமதிப்பத்திரத்தை புதுப்பிப்பதற்கு அவசியமில்லை.)
 6. கருத்திட்டம் ஃ வியாபாரத்தை நடத்திச் செல்லும் நபருக்கு காணியின் உரிமை இல்லையென்றால்இ உரிமையாளருடன் உடன்படிக்கையொன்றை ஏற்படுத்திக் கொண்டிருந்தால் அது அல்லது காணி உரிமையாளரின் விருப்பத்தை தெரிவிக்கும் கடிதத்தின் சான்றளிக்கப்பட்ட பிரதியொன்று. (அனுமதிப்பத்திரத்தை புதுப்பிப்பதற்கு அவசியமில்லை.)
 7. காணியின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நில அளவை திட்டத்தின் பிரதியொன்று (அனுமதிப்பத்திரத்தை புதுப்பிப்பதற்கு அவசியமில்லை.)
 8. அங்கீகரிக்கப்பட்ட கட்டிட வரைபட திட்டத்தின் சான்றளிக்கப்பட்ட பிரதியொன்று (அனுமதிப்பத்திரத்தை புதுப்பிப்பதற்கு அவசியமில்லை.)
நேரடியாக தொடர்புபடும் அலுவலர் மற்றும் தொலைபேசி இலக்கம்
 • முகப்பு காரியாலய அலுவலர
 • 057-2222275
மற்ற அதிகாரிகள் மற்றும் தொலைபேசி இலக்கங்கள்
 • தொழிநுட்ப அதிகாரி - 057-2222275
 • விடயப் பொறுப்பு அலுவலர - 057-2222275
 • தொழில்நுட்ப குழு.
பணியை நிறைவு செய்வதற்கு எடுத்துக்கொள்ளும் குறைந்தபட்ச காலம்
 • 14 நாட்கள்
சம்பந்தப்பட்ட கட்டணம்
 1. விண்ணப்ப படிவத்துக்கான கட்டணம் அறவிடப்பட மாட்டாது.
 2. சுற்றுச்சூழல் கட்டளைகளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள செயலாக்கக் கட்டணம்.
 3. அனுமதிப்பத்திர கட்டணம் ரூ. 3,000.00.
சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டிய ஆவணங்கள்
 1. முகப்பு காரியாலயம் அல்லது இணையதளத்தில் பெற்றுக்கொண்டு பிழையின்றி பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பப்படிவம்.
நேரடியாக தொடர்புபடும் அலுவலர் மற்றும் தொலைபேசி இலக்கம்
 • முகப்பு காரியாலய அலுவலர
 • 057-2222275
மற்ற அதிகாரிகள் மற்றும் தொலைபேசி இலக்கங்கள்
 • வாகன ஓட்டுனர - 057-2222275
 • இயந்திர இயக்குனர் - 057-2222275
பணியை நிறைவு செய்வதற்கு எடுத்துக்கொள்ளும் குறைந்தபட்ச காலம்
 • 20 நிமிடங்கள்
சம்பந்தப்பட்ட கட்டணம்
இயந்திரங்களுக்கு மீட்டர் மணிநேரத்துக்கு பின்வருமாறு.
 1. பெக்கோ இயந்திரம் எரிபொருள் இல்லாமல் ரூ. 3750.00 (குறைந்தபட்சம் 03 மணிநேரம்)
 2. மோட்டர் கிரேடர் எரிபொருள் இல்லாமல் ரூ. 4500.00 (குறைந்தபட்சம் 03 மணிநேரம்)
 3. கல் உருளை எரிபொருள் இல்லாமல் ரூ. 2000.00 (குறைந்தபட்சம் 06 மணிநேரம்)
 4. அறவிடப்படும் கட்டணங்களுக்கு பொருந்தும் அரசாங
சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டிய ஆவணங்கள்
 1. பிழையின்றி பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பப்படிவம.
நேரடியாக தொடர்புபடும் அலுவலர் மற்றும் தொலைபேசி இலக்கம்
 • முகப்பு காரியாலய அலுவலர - 057-2222275
 • மலக்கழிவு பவுசர் ஓட்டுனர் - 057-2222275
மற்ற அதிகாரிகள் மற்றும் தொலைபேசி இலக்கங்கள்
 • தொழிநுட்ப அதிகாரி - 057-2222275
 • பொது சுகாதார பரிசோதகர் / சுகாதார மேற்பார்வையாளர் - 057-2222275
பணியை நிறைவு செய்வதற்கு எடுத்துக்கொள்ளும் குறைந்தபட்ச காலம்
 • பவுசரை ஒதுக்கிக் கொள்வதற்கு 01 நாள்.
சம்பந்தப்பட்ட கட்டணம்
 1. பவுசருக்கான கட்டணம் ( அதிகாரப் பிரதேசத்திற்கு வெளியே சேவை வழங்கலின் போது மேலதிக கட்டணங்கள் உள்ளடங்கும்.); (வருடாந்தம் வெளியிடப்படும் வர்த்தமானி அறிவித்தலின் பிரகாரம் கட்டணம் அறவிடப்படும்.)
சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டிய ஆவணங்கள்
 1. பிழையின்றி பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பப்படிவம்.
நேரடியாக தொடர்புபடும் அலுவலர் மற்றும் தொலைபேசி இலக்கம்
 • முகப்பு காரியாலய அலுவலர - 057-2222275
 • தண்ணீர் பவுசர் ஓட்டுனர - 057-2222275
மற்ற அதிகாரிகள் மற்றும் தொலைபேசி இலக்கங்கள்
 • தொழிநுட்ப அதிகாரி - 057-2222275
பணியை நிறைவு செய்வதற்கு எடுத்துக்கொள்ளும் குறைந்தபட்ச காலம்
 • பவுசரை ஒதுக்குவதற்கு 15 நிமிடங்கள்.
சம்பந்தப்பட்ட கட்டணம்
நீர் பவுசர் கட்டணம்
 1. 3000டு- ரூ. 2500.00
 2. 5000டு- ரூ. 3000.00
 3. 6000டு- ரூ. 3500.00
 4. பாதுகாப்பு பிணையானது அறவிடப்பட மாட்டாது.
சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டிய ஆவணங்கள்
 1. பிழையின்றி பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பப்படிவம்.
 2. யு 4 காகிதத்தில் அச்சிடப்பட்டஇ காட்சிப்படுத்துவதற்கு உத்தேசித்துள்ள விளம்பர அறிவிப்பின் நேரொத்த மாதிரி ஒன்று (பயன்படுத்தும் வீதியுடன்).
 3. ஏதாவதொரு வீதியின் பாதுகாக்கப்பட்ட இடத்தில் பொருத்தப்பட்டு காட்சிப்படுத்தப்படும் விளம்பர அறிவிப்பு பலகையாக இருக்கும் பட்சத்தில்இ சம்பந்தப்பட்ட அவ்வீதியின் உரிமையுள்ள வீதி அபிவிருத்தி அதிகார சபை அல்லது மாகாண வீதி அதிகார சபை அல்லது உள்;ராட்சி சபையினால் அதற்காக அனுமதி வழங்கப்பட்ட கடிதத்தின் மூலப் பிரதி.
 4. ஏதாவதொரு வீதியின் பாதுகாக்கப்பட்ட இடத்தில் பொருத்தப்பட்டு காட்சிப்படுத்தப்படும் விளம்பர அறிவிப்பு பலகையாக இருக்கும் பட்சத்தில்இ சம்பந்தப்பட்ட விளம்பர அறிவிப்பு பலகை காட்சிப்படுத்தப்படும் இடம் அமைந்துள்ள காவல் நிலைய போக்குவரத்து பிரிவு தலைவரினால் வழங்கப்பட்ட கடிதத்தின் மூலப் பிரதி.
 5. விண்ணப்பதாரர் காணியின் உரிமையாளராக இல்லாத போதுஇ விளம்பரம் காட்சிப்படுத்தப்படும் காணி அல்லது கட்டிடத்தின் உரிமையாளரினால் அதற்காக இடம் வழங்குவதாக தெரிவிக்கும் கடிதத்தின் மூலப் பிரதி.
 6. 6.நகர அபிவிருத்தி பிரதேசத்திற்குள் காட்சிப்படுத்தப்படும் பிரச்சார அறிவித்தல் பலகையாக இருக்கும் பட்சத்தில் இ 2021 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபையின் திட்டங்கள் மற்றும் அபிவிருத்தி கட்டளைகளின் 104 வது கட்டளையஜன் கீழ் நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபையினால் அல்லது சபையினால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அனுமதிப்பத்திரத்தின் சான்றளிக்கப்பட்ட பிரதி.
நேரடியாக தொடர்புபடும் அலுவலர் மற்றும் தொலைபேசி இலக்கம்
 • முகப்பு காரியாலய அலுவலர
 • 057-2222275
மற்ற அதிகாரிகள் மற்றும் தொலைபேசி இலக்கங்கள்
 • விடயப் பொறுப்பு அலுவலர - 057-2222275
 • வருவாய் பரிசோதகர் - 057-2222275
பணியை நிறைவு செய்வதற்கு எடுத்துக்கொள்ளும் குறைந்தபட்ச காலம்
 • 3 நாட்கள்
சம்பந்தப்பட்ட கட்டணம்
 1. விண்ணப்ப படிவ கட்டணமானது அறவிடப்பட மாட்டாது.
 2. துணைச்சட்டத்தில் விதித்துரைக்கப்பட்டுள்ள சதுர அடிகளின் பிரகாரமான கட்டணம்.
சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டிய ஆவணங்கள்
 1. பிழையின்றி பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பப்படிவம்.
 2. சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு அனுமதிப்பத்திரமொன்றை பெற்றுக் கொள்ளக்கூடிய கருத்திடம் அல்லது வியாபாரமாக இருக்கும் பட்சத்தில் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு அனுமதிப்பத்திரத்தின் சான்றளிக்கப்பட்ட பிரதியொன்று.
நேரடியாக தொடர்புபடும் அலுவலர் மற்றும் தொலைபேசி இலக்கம்
 • முகப்பு காரியாலய அலுவலர
 • 057-2222275
மற்ற அதிகாரிகள் மற்றும் தொலைபேசி இலக்கங்கள்
 • பொது சுகாதார பரிசோதகர் - 057-2222275
 • தொழிநுட்ப அதிகாரி - 057-2222275
பணியை நிறைவு செய்வதற்கு எடுத்துக்கொள்ளும் குறைந்தபட்ச காலம்
 • 03 நாட்கள்
சம்பந்தப்பட்ட கட்டணம்
 1. சபையினால் அறியத்தரப்படும் அறிவித்தலில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தொகை.
சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டிய ஆவணங்கள்
 1. பிழையின்றி பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பப்படிவம்.
 2. அங்கீகரிக்கப்பட்ட அபிவிருத்தி திட்டத்தின் மூலப் பிரதி.
 3. வழங்கப்பட்ட அபிவிருத்தி அனுமதிப்பத்திரத்தின் பிரதி.
 4. விண்ணப்பதாரரின் தேசிய அடையாள அட்டையின் சான்றளிக்கப்பட்ட பிரதியொன்று.
 5. விண்ணப்பதாரர் காணியின் உரிமையாளராக இல்லாத சந்தர்ப்பத்தில் காணி உரிமையாளரின் விருப்பத்தை தெரிவிக்கும் கடிதம்.
நேரடியாக தொடர்புபடும் அலுவலர் மற்றும் தொலைபேசி இலக்கம்
 • முகப்பு காரியாலய அலுவலர
 • 057-2222275
மற்ற அதிகாரிகள் மற்றும் தொலைபேசி இலக்கங்கள்
 • தொழிநுட்ப அதிகாரி - 057-2222275
 • விடயப் பொறுப்பு அலுவலர - 057-2222275
பணியை நிறைவு செய்வதற்கு எடுத்துக்கொள்ளும் குறைந்தபட்ச காலம்
 • 17 நாட்கள்
சம்பந்தப்பட்ட கட்டணம்
 1. விண்ணப்பபத்திர கட்டணமானது அபிவிருத்தியின் இயல்பின் அடிப்படையில் மாறுபடும்.
 2. செயலாக்கக் கட்டணமானது அறவிடப்பட மாட்டாது.
சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டிய ஆவணங்கள்
 1. பிழையின்றி பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பப்படிவம்.
நேரடியாக தொடர்புபடும் அலுவலர் மற்றும் தொலைபேசி இலக்கம்
 • முகப்பு காரியாலய அலுவலர
 • 057-2222275
மற்ற அதிகாரிகள் மற்றும் தொலைபேசி இலக்கங்கள்
 • தொழிநுட்ப அதிகாரி - 057-2222275
பணியை நிறைவு செய்வதற்கு எடுத்துக்கொள்ளும் குறைந்தபட்ச காலம்
 • 3 நாட்கள்
சம்பந்தப்பட்ட கட்டணம்
 1. கட்டணம் அறவிடப்படமாட்டாது.
சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டிய ஆவணங்கள்
 1. கேளிக்கை வரி அறவிடப்படும் பணிகளுக்கு
  • i. விற்பனை செய்வதற்காக தயார்படுத்தப்பட்ட அச்சிடப்பட்ட நுழைவு சீட்டுகள்.
  • ii. இணையதளத்தின் ஊடாக விற்பனை செய்வதற்காக நுழைவு சீட்டுகளின் மின்னணு முத்திரையை வைப்பதற்கான கணினி கடவுச்சொல் (உழஅpரவநச pயளளறழசன)
 2. கேளிக்கை வரியிலிருந்து விலக்களிப்பது சம்பந்தமான போதுஇ மேற்கூறிய 1 இன்படி செயற்பட்டு
  • i. விற்பனை செய்வதற்காக உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ள நுழைவுச் சீட்டுகளின் பெறுமதிக்கு அமைவாகஇ முதலில் கேளிக்கை வரிக்கு சமமான தொகையை சபையில் வைப்பு செய்ய வேண்டும்.
  • ii. கேளிக்கை வரியை வைப்பு செய்யும் சந்தர்ப்பத்திலேயே கேளிக்கை பணியின் வரவு செலவு மதிப்பீடு.
  • iii. கேளிக்கை பணி நிறைவுபெற்று 30 நாட்களுக்குள்இ கேளிக்கை பணியின் உண்மையான வரவு செலவு விபரங்கள்.
நேரடியாக தொடர்புபடும் அலுவலர் மற்றும் தொலைபேசி இலக்கம்
 • முகப்பு காரியாலய அலுவலர
 • 057-2222275
மற்ற அதிகாரிகள் மற்றும் தொலைபேசி இலக்கங்கள்
 • வருவாய் பரிசோதகர் - 057-2222275
பணியை நிறைவு செய்வதற்கு எடுத்துக்கொள்ளும் குறைந்தபட்ச காலம்
 • 02 நாட்கள்
 • இணைப்பு 02 ஐ ஒப்படைத்த திகதியிலிருந்து 7 நாட்கள்
சம்பந்தப்பட்ட கட்டணம்
 1. ஒவ்வொரு நுழைவுச் சீட்டின் அச்சு பெறுமதியில் நூற்றுக்கு பதினைந்து சதவீதம் (15%) என்ற அடிப்படையில் (அமைச்சரினால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட, சபை நிறைவேற்றலின் பிரகாரம் சதவீதமானது நிர்ணயிக்;கப்படும்).
சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டிய ஆவணங்கள்
 1. சபையினால் தமக்கு அனுப்பப்பட்ட ஒரு சில காணிகளை விற்பனை செய்வதன் மீதான வரி அறிவித்தல்.
நேரடியாக தொடர்புபடும் அலுவலர் மற்றும் தொலைபேசி இலக்கம்
 • வருவாய் பரிசோதகர் - 057-2222275
 • முகப்பு காரியாலய அலுவலர - 057-2222275
மற்ற அதிகாரிகள் மற்றும் தொலைபேசி இலக்கங்கள்
 • விடயப் பொறுப்பு அலுவலர - 057-2222275
பணியை நிறைவு செய்வதற்கு எடுத்துக்கொள்ளும் குறைந்தபட்ச காலம்
 • 15 நிமிடங்கள்
சம்பந்தப்பட்ட கட்டணம்
 1. காணி விற்பனை பெறுமதியில் நூற்றுக்கு ஒரு (1%) சதவீதம்.
சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டிய ஆவணங்கள்
 1. பிழையின்றி பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பப்படிவம்.
 2. யு 4 அளவிலான காகிதத்தில் வரையப்பட்ட களியாட்ட பணிக்கு பயன்படுத்தப்படும் அனைத்து பிரிவுகளையும் காட்டும் களியாட்ட பூமியின் தோராய வரைபடமொன்று.
 3. அவ்விடத்திற்கு ஒன்றுகூடும் மக்களுக்கு போதுமான மலசலகூட வசதிகளை (பெண்கள்ஃஆண்கள் மற்றும் ஊனமுற்றவர்களுக்கு தனித்தனியாக) வழங்குவதாக உறுப்படுத்தும் கடிதமொன்று.
 4. அவ்விடத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள தற்காலிக கட்டிடம் போதுமான பலத்துடன் உறுதியாக இருப்பதாக இயந்திரவியல் பொறியியலாளர் ஒருவரினால் வழங்கப்பட்ட சான்றிதழ்.
 5. அங்கு ஒரு கட்டிடத்தில் கூடும் மக்களுக்கு அசுத்தம் ஏற்படாத மற்றும் போதுமான காற்றோட்டம் உள்ளதாக சுகாதார வைத்திய அதிகாரியினால் வழங்கப்பட்ட சான்றிதழ்.
 6. எதர்பாராத தீப்பிடித்தலின் போது பயன்படுத்தும் வகையில் போதுமான அளவு தீயணைப்பு உபகரணங்கள் (பொதுவாலன தீயணைப்புஇ மின்சார தீயணைப்பு மற்றும் எரிபொருள் தீயணைப்பு உபகரணங்கள்) பயன்படுத்துவதாக உறுதிப்படுத்தும் கடிதம்.
 7. அனர்த்த சந்தர்ப்பம் ஒன்றின் போதுஇ கூடியுள்ள மக்களை மிகக் குறுகிய நேரத்திற்குள் வெளியேற்றுவதற்கு போதுமான வெளியேற்றும் வழிகள் மற்றும் பாதுகாப்பு வேலிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக சுகாதார வைத்திய அதிகாரியினால் வழங்கப்பட்டுள்ள சான்றிதழ்.
 8. காளியாட்ட பூமியில் அமைதியை பேணுவதற்கான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக பிரதேச காவல்துறை பொறுபதிகாரியினால் வழங்கப்பட்ட சான்றிதழ்.
நேரடியாக தொடர்புபடும் அலுவலர் மற்றும் தொலைபேசி இலக்கம்
 • முகப்பு காரியாலய அலுவலர
 • 057-2222275
மற்ற அதிகாரிகள் மற்றும் தொலைபேசி இலக்கங்கள்
 • தொழிநுட்ப அதிகாரி - 057-2222275
 • விடயப் பொறுப்பு அலுவலர - 057-2222275
 • பொது சுகாதார பரிசோதகர் - 057-2222275
பணியை நிறைவு செய்வதற்கு எடுத்துக்கொள்ளும் குறைந்தபட்ச காலம்
 • 2 நாட்கள்
சம்பந்தப்பட்ட கட்டணம்
 1. விண்ணப்ப படிவ கட்டணம் அறவிடப்பட மாட்டாது.
 2. செயலாக்கக் கட்டணம் அறவிடப்பட மாட்டாது.
 3. அனுமதிப்பத்திர கட்டணம் ரூ.2,000.00.
சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டிய ஆவணங்கள்
 1. .பிழையின்றி பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பப்படிவம்.
நேரடியாக தொடர்புபடும் அலுவலர் மற்றும் தொலைபேசி இலக்கம்
 • முகப்பு காரியாலய அலுவலர
 • 057-2222275
மற்ற அதிகாரிகள் மற்றும் தொலைபேசி இலக்கங்கள்
 • குழு - 1.பொது சுகாதார பரிசோதகர் - 057-2222275 2. தொழிநுட்ப அதிகாரி - 057-2222275 3. வருவாய் பரிசோதகர் - 057-2222275
பணியை நிறைவு செய்வதற்கு எடுத்துக்கொள்ளும் குறைந்தபட்ச காலம்
 • 2 நாட்கள்
சம்பந்தப்பட்ட கட்டணம்
 1. கழிவு அகற்றப்படும் கட்டணம் வருடாந்தம் வெளியிடப்படும் வர்தமானி அறிவித்தலின் பிரகாரம் அறவிடப்படும்.
 2. மேலதிக வைப்புத் தொகை அறவிடப்படமாட்டாது.
சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டிய ஆவணங்கள்
 1. சபையின் மூலம் தமக்கு அனுப்பப்பட்ட அபிவிருத்தி செய்யப்படாத காணிகள் மீதான வரி அறிவித்தல்.
நேரடியாக தொடர்புபடும் அலுவலர் மற்றும் தொலைபேசி இலக்கம்
 • முகப்பு காரியாலய அலுவலர
 • 057-2222275
மற்ற அதிகாரிகள் மற்றும் தொலைபேசி இலக்கங்கள்
 • வருவாய் பரிசோதகர் - 057-2222275
பணியை நிறைவு செய்வதற்கு எடுத்துக்கொள்ளும் குறைந்தபட்ச காலம்
 • 15 நிமிடங்கள்
சம்பந்தப்பட்ட கட்டணம்
 1. சபையினால் வெளியிடப்பட்டுள்ள அபிவிருத்தி செய்யப்படாத காணி அடிப்படையிலான வரி அறிவிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தொகை.
சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டிய ஆவணங்கள்
 1. சம்பந்தப்பட்ட காணியை குத்தகைக்கு விடும் காரணத்துடன்இ அதற்கு இணக்கப்பாட்டை வழற்குமாறு பிரதேச செயலாளரினால் விடுக்கப்படும் கோரிக்கை.
 2. குத்தகைக்கு விட உத்தேசித்துள்ள காணியின் திட்ட வரைபடம் அல்லது சுவடு வரைபடத்தின் பிரதி (பிரதேச செயலாளரினால் சான்றளிக்கப்பட்ட).
நேரடியாக தொடர்புபடும் அலுவலர் மற்றும் தொலைபேசி இலக்கம்
 • முகப்பு காரியாலய அலுவலர
 • 057-2222275
மற்ற அதிகாரிகள் மற்றும் தொலைபேசி இலக்கங்கள்
 • தொழிநுட்ப அதிகாரி - 057-2222275
பணியை நிறைவு செய்வதற்கு எடுத்துக்கொள்ளும் குறைந்தபட்ச காலம்
 • 01 நாட்கள்
சம்பந்தப்பட்ட கட்டணம்
 1. நகர அபிவிருத்தி சபையின் ஒழுங்குவிதிகளுக்கு அமைய செயவாக்கக் கட்டணம் அறவிடப்படும்.
சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டிய ஆவணங்கள்
 1. கீழ் குறிப்பிட்ட ஆவணங்களை உள்ளடக்கி மூலப் பிரதி மற்றும் இரண்டாம் பிரதியை வெவ்வேறாக உறைகளில் வைத்து சீல் செய்யப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளி விண்ணப்பம். விற்பனை கூடம் ஃ கடைகளுக்குஇ இணைப்பு 02 இன் ஐஏ பிரிவின் விண்ணப்பப்படிவம் அல்லது வார சந்தைக்குஇ இணைப்பு 03 இன் ஐஏ இன் கீழ் விண்ணப்பப்படிவம்.
 2. ஒப்பந்தப்புள்ளி பாதுகப்பு பிணை தொகையை சபையில் வைப்பு செய்த பற்று சீட்டின் மூலப் பிரதி மற்றும் சான்றயிக்கப்பட்ட பிரதி அல்லது அப்பிணை வங்கி வரையோலையாக இருக்கும் போதுஇ மூலப் பிரதி மற்றும் சான்றளிக்கப்பட்ட பிரதி.
 3. ஒப்பந்தப்புள்ளி விண்ணப்பதாரரின் அடையாள அட்டையின் சான்றளிக்கப்பட்ட பிரதிகள் இரண்டு.
 4. ஒப்பந்தப்புள்ளி விண்ணப்பதாரரின் முகவரியை உறுதிப்படுத்தும் ஆவணத்தின் சான்றளிக்கப்பட்ட பிரதிகள் இரண்டு.
 5. ஒப்பந்தப்புள்ளி விண்ணப்பதாரர் கூட்டுதாபனம் மற்றும் குழுமமாக இருக்கும் போதுஇ கூட்டுதாபனமாக்கப்பட்ட சான்றிதழின் சான்றளிக்கப்பட்ட பிரதிகள் இரண்டு .
 6. 6. ஒப்பந்தப்புள்ளி விண்ணப்பதாரர் வருமான வரி செலுத்துபவர் என்றால்இ வருமான வரி பதிவு சான்றிதழின் சான்றுப்படுத்தப்பட்ட பிரதிகள் இரண்டு.
நேரடியாக தொடர்புபடும் அலுவலர் மற்றும் தொலைபேசி இலக்கம்
 • முகப்பு காரியாலய அலுவலர
 • 057-2222275
மற்ற அதிகாரிகள் மற்றும் தொலைபேசி இலக்கங்கள்
 • ஒப்பந்தப்புள்ளி பத்திரங்களை திறக்கும் குழு உறுப்பினர்கள் - 057-2222275
பணியை நிறைவு செய்வதற்கு எடுத்துக்கொள்ளும் குறைந்தபட்ச காலம்
 • 30 நிமிடங்கள்
சம்பந்தப்பட்ட கட்டணம்
 1. ஒப்பந்தப்புள்ளி விண்ணப்பங்கள் பெறுவது முதல் ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை சமர்ப்பிப்பது வரை செலுத்த வேண்டிய கட்டணம் - ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரல் அறிவிப்பில் சுட்டிக்காட்டப்பட்ட தொகையில் திரும்பப்பெற முடியாத ஒப்பந்தப்புள்ளி ஆவணக் கட்டணம்; பரிந்துரைக்கப்பட்ட குறைந்தபட்ச ஒப்பந்தப்புள்ளி தொகையில் பத்து சதவிகிதம் (10மூ) க்கு சமமான திரும்பப்பெறக்கூடிய ஒப்பந்தப்புள்ளி பாதுகாப்பு வைப்புத்தொகை.
 2. சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளி ஏற்றுக்கொள்ளப்படும்போதுஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திடுவதற்கும் பணி வழங்குவதற்கும் இடையே வசூலிக்கப்படும் கட்டணம் - ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பில் ஐம்பது சதவீதத்திற்கு (50மூ) சமமான வரி வாடகை பாதுகாப்பு வைப்புத்தொகை; ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பில் பத்து சதவீதத்திற்கு (10மூ) சமமான சொத்து பாதுகாப்பு வைப்பு.
 3. (ஆ).வேலை தொடங்கிய பிறகு செலுத்த வேண்டிய கட்டணம் - ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பில் பன்னிரண்டில் ஒரு பங்கிற்கு (1/12) சமமான மாத குத்தகை வாடகை செலுத்த வேண்டிய வரியின் அளவு, அவ்வப்போது அரசாங்கத்தால் பரிந்துரைக்கப்படும் வகையில் மாதாந்த குத்தகைக்கு வாடகைக்கு பொருத்தமான செலுத்த வேண்டிய வரிகள்.
Documents to be Submitted
 1. Duly filled application in the specimen in Schedule I of the Urban Development Authority Planning and Development Regulations-2021 or in the case of areas outside urban development areas application obtained from the local authority
 2. A certified copy of the National Identity Card of the applicant
 3. 05 copies of the building plan certified by a qualified person (You may know from the website of the Local Authority or from the Front Office the applicable qualified person depending on the nature of the application)
 4. A copy of the approved survey plan of the land on which the building is to be constructed (This applies only to urban development areas declared under Urban Development Authority Act.)
 5. Depending on the nature of the building construction, certificates issued by the institutions mentioned in the application form.
 6. When the applicant is not the owner of the land, a consent letter from the owner of the land
 7. A rough sketch showing other surrounding landmarks for easy access to the location of land
 8. A copy of the deed of the land certified by a Notary Public
 9. In the case of land in an assessment area, the property should have been registered in the name of the owner.
Contact officer and Telephone number
 • Front Office Staff
 • 057-2222275
Other officers & Telephone numbers
 • Technical Officer/ Public Health Inspector - 057-2222275
 • Officer in charge of the subject - 057-2222275
 • Planning committee
Minimum time taken to complete the task
 • 14 Days
Relevant fee
 1. Application fee Rs.5,000.00 (Depending on the number of floors, it varies between houses and commercial premises)
 2. Processing fee (fee depending on the nature of development stipulated in Schedule 2 of the Urban Development Authority Planning and Development Regulations-2021)
Documents to be Submitted
 1. Duly filled application in Schedule I of the Urban Development Authority Planning and Development Regulations-2021.
 2. A certified copy of the National Identity Card of the applicant.
 3. 05 copies of the survey plan relating to the sub-division or amalgamation certified by a qualified person (You may know from the website of the local authority or from the Front Office the applicable qualified person depending on the nature of the development).
 4. Depending on the nature of the development, certificates issued by the institutions mentioned in the application form.
 5. When the applicant is not the owner of the land, a consent letter from the owner of the land.
 6. A copy of the deed of the land certified by a Notary Public.
 7. A rough sketch showing other surrounding landmarks for easy access to the location of land.
 8. In the case of land in an assessment area, the property should have been registered in the name of the owner.
Contact officer and Telephone number
 • Front Office Staff
 • 057-2222275
Other officers & Telephone numbers
 • Technical Officer/ Public Health Inspector - 057-2222275
 • Officer in charge of the subject - 057-2222275
 • Planning committee
Minimum time taken to complete the task
 • 14 Days
Relevant fee
 1. Application fee (According to the circular of Urban Development Authority).
 2. Processing fee (fee depending on the nature of development stipulated in Schedule 2 of the Urban Development Authority Planning and Development Regulations-2021)
Documents to be Submitted
 1. In the case of an urban development area, the application in Schedule I of the Urban Development Authority Planning and Development Regulations-2021 and in the case of other areas the application obtained from local authority.
 2. Copy each of development plan issued and approved plan.
 3. When the applicant is not the owner of the land, a consent letter from the owner of the land.
Contact officer and Telephone number
 • Front Office Staff
 • 057-2222275
Other officers & Telephone numbers
 • Technical Officer/ Public Health Inspector - 057-2222275
 • Officer in charge of the subject - 057-2222275
 • Planning committee
Minimum time taken to complete the task
 • 14 Days
Relevant fee
 1. Application fee Rs. 1,000.00.
 2. Processing fee (According to the circular of Urban Development Authority)
Documents to be Submitted
 1. In the case of an urban development area, the application in Schedule I of the Urban Development Authority Planning and Development Regulations-2021 and in the case of other areas the application obtained from Front Office.
 2. A certified copy of the National Identity Card of the applicant.
 3. 05 copies of the building plan certified by a qualified person (You may know from the website of the local authority or from the Front Office the applicable qualified person depending on the nature of the application).
 4. A copy of the approved survey plan of the land where the building to be constructed (Applicable only to areas declared as urban development areas under the Urban Development Authority Act.
 5. )
 6. Depending on the nature of building construction, certificates issued by institutions mentioned in the application.
 7. When the applicant is not the owner of the land, a consent letter from the owner of the land.
 8. A rough sketch showing other surrounding landmarks for easy access to the location of land.
 9. A copy of the deed of the land certified by a Notary Public.
Contact officer and Telephone number
 • Front Office Staff
 • 057-2222275
Other officers & Telephone numbers
 • Technical Officer/ Public Health Inspector - 057-2222275
 • Officer in charge of the subject - 057-2222275
 • Planning committee
Minimum time taken to complete the task
 • 28 Days
Relevant fee
 1. Application fee According to the annually published gazette notifications.
 2. Processing fee (fee depending on the nature of development stipulated in Schedule 2 of the Urban Development Authority Planning and Development orders -2021).
 3. Late fee (fee charged depending on the nature of development stipulated in Schedule 2 of the Planning and Development orders).
Documents to be Submitted
 1. Duly filled application.
 2. A copy of the survey plan of the land.
 3. A certified copy of the National Identity Card of the applicant.
 4. When the applicant is not the owner of the land, a consent letter from the owner of the land.
Contact officer and Telephone number
 • Front Office Staff
 • 057-2222275
Other officers & Telephone numbers
 • Technical officer - 057-2222275
 • Officer in charge of the subject - 057-2222275
 • Planning committee
Minimum time taken to complete the task
 • When street line is not defined - 05 Days
 • When street line is not defined - 01 Days
Relevant fee
 1. Application fee Rs. 5,000.00.
 2. Processing fee (According to the circular of Urban Development Authority).
Documents to be Submitted
 1. Application letter for non-acquisition certificate with details of the property.
 2. When the applicant is not the owner of the land, a consent letter from the owner of the land.
 3. all amounts due to the local authority should have been settled.
Contact officer and Telephone number
 • Front Office Staff
 • 057-2222275
Other officers & Telephone numbers
 • -
Minimum time taken to complete the task
 • 15 Minutes
Relevant fee
 1. Processing fee will not be charged.
 2. Fee for issuing the certificate - Rs. 5000.00.
Documents to be Submitted
 1. Duly filled application.
 2. Rough sketch showing the easiest access road to the spot of the road damages to be inflicted.
 3. A copy of the letter issued by the relevant service providing agency.
Contact officer and Telephone number
 • Front Office Staff
 • 057-2222275
Other officers & Telephone numbers
 • Technical officer - 057-2222275
Minimum time taken to complete the task
 • 02 Days
Relevant fee
 1. Varies on the extent of damage.
Documents to be Submitted
 1. Duly filled application.
 2. A copy of the National Identity Card of applicant (with the original for verification).
 3. A copy of Death Certificate of the deceased (with the original for verification). If died abroad, the death certificate issued by the respective country (with English translation if in a language other than English).
Contact officer and Telephone number
 • Front Office Staff
 • 057-2222275
Other officers & Telephone numbers
 • Designated officer after the duty hours as per the need - 057-2222275
Minimum time taken to complete the task
 • 15 Minutes
Relevant fee
 1. Within jurisdiction for an adult Rs. 6000.00.
 2. Within jurisdiction for a minor Rs. 6000.00.
 3. Outside for an adult Rs. 12,500.00.
 4. Outside for a minor Rs. 12,500.00.
Documents to be Submitted
 1. Dully filled application form.
Contact officer and Telephone number
 • Front Office Staff - 057-2222275
 • Officer in charge of playgrounds - 057-2222275
Other officers & Telephone numbers
 • Technical officer - 057-2222275
Minimum time taken to complete the task
 • 15 Minutes to reserve the playground.
Relevant fee
 1. Playground fee according to the annual gazette notification.
 2. Security deposit according to the annual gazette notification.
Documents to be Submitted
 1. Dully filled application form.
Contact officer and Telephone number
 • Front Office Staff - 057-2222275
 • Officer in charge of halls - 057-2222275
Other officers & Telephone numbers
 • Technical officer - 057-2222275
Minimum time taken to complete the task
 • 15 Minutes to reserve the hall.
Relevant fee
 1. Hall fee according to the annual gazette notification.
 2. Security deposit according to the annual gazette notification.
Documents to be Submitted
 1. Duly filled application (with 02 copies).
 2. 2 copies of the deed attested by a Notary Public.
Contact officer and Telephone number
 • Front Office Staff
 • 057-2222275
Other officers & Telephone numbers
 • Officer in charge of the subject - 057-2222275
 • Revenue inspector - 057-2222275
Minimum time taken to complete the task
 • 14 Days
Relevant fee
 1. Application fee Rs.1000.00.
 2. Processing fee will not be charged.
Documents to be Submitted
 1. Assessment notice issued by the Council.
Contact officer and Telephone number
 • Front Office Staff
 • 057-2222275
Other officers & Telephone numbers
 • -
Minimum time taken to complete the task
 • 15 Minutes
Relevant fee
 1. Total amount shown in the assessment notice.
Documents to be Submitted
 1. Business tax notice issued by the Council.
Contact officer and Telephone number
 • Front Office Staff
 • 057-2222275
Other officers & Telephone numbers
 • Revenue inspector - 057-2222275
Minimum time taken to complete the task
 • 15 Minutes
Relevant fee
 1. Amount shown in tax notice.
Documents to be Submitted
 1. Industrial tax notice issued by the Council.
Contact officer and Telephone number
 • Front Office Staff
 • 057-2222275
Other officers & Telephone numbers
 • Revenue inspector - 057-2222275
Minimum time taken to complete the task
 • 15 Minutes
Relevant fee
 1. Amount shown in tax notice.
Documents to be Submitted
 1. Duly perfected application.
 2. Rough sketch of the route to the place of industry or business.
 3. Details of the staff to be deployed.
 4. A certified copy of the Business Registration (not needed in renewal of the license).
 5. A copy of the deed of the land where the business is carried on (not needed in renewal of the license).
 6. If the person who carries on the industry/business does not own the land, the agreement entered into with the owner, if any, or acertified copy of the consent letter of the owner (not needed for renewal of the license).
 7. A certified copy of the approved survey plan of the land (not needed in renewal of the license).
 8. A certified copy of the approved building plan (not needed in renewal of the license).
Contact officer and Telephone number
 • Front Office Staff
 • 057-2222275
Other officers & Telephone numbers
 • Technical officer - 057-2222275
 • Officer in charge of the subject - 057-2222275
 • Technical officer.
Minimum time taken to complete the task
 • 14 Days
Relevant fee
 1. Application fee will not be charged.
 2. Processing fee mentioned in environmental orders.
 3. License fee Rs. 3,000.00.
Documents to be Submitted
 1. Dully filled application form obtained from front office or internet.
Contact officer and Telephone number
 • Front Office Staff
 • 057-2222275
Other officers & Telephone numbers
 • Vehicle driver - 057-2222275
 • Machine operator - 057-2222275
Minimum time taken to complete the task
 • 20 Minutes
Relevant fee
When it’s a machine following are the rates per meter hour.
 1. Backhoe machine without fuel Rs. 3750.00 (minimum 03 hrs.)
 2. Motor Grader without fuel Rs. 4500.00 (minimum 03 hrs.)
 3. Road Roller without fuel Rs. 2000.00 (minimum 06 hrs.)
 4. Taxes levied by the government in accordance to the charges.
Documents to be Submitted
 1. Dully filled application form.
Contact officer and Telephone number
 • Front Office Staff - 057-2222275
 • Gully bowser driver - 057-2222275
Other officers & Telephone numbers
 • Technical officer - 057-2222275
 • Public Health Inspector / Health Administrator - 057-2222275
Minimum time taken to complete the task
 • 01 Day to reserve the bowser.
Relevant fee
 1. Bowser fee (subjected to additional fee when providing service outside the jurisdiction); (fee will be charged according to the annual gazette notification.)
Documents to be Submitted
 1. Dully filled application form.
Contact officer and Telephone number
 • Front Office Staff - 057-2222275
 • Water bowser driver - 057-2222275
Other officers & Telephone numbers
 • Technical officer - 057-2222275
Minimum time taken to complete the task
 • 15 Minutes to reserve the bowser.
Relevant fee
Water bowser fee
 1. 3000L - Rs. 2500.00
 2. 5000L - Rs. 3000.00
 3. 6000L - Rs. 3500.00
 4. Security deposit will not be charged.
Documents to be Submitted
 1. Dully filled application form.
 2. A rough sketch of the carnival ground drawn on A4 paper showing every feature of the carnival.
 3. Letter confirming that sufficient toilet facilities (Female/male and disabled) will be provided for the people coming to the carnival.
 4. Certificate of Structural Stability of the temporary buildings put up on the carnival grounds issued by a Mechanical Engineer.
 5. Certificate issued by the Medical Officer of Health that unpolluted and sufficient ventilation is available for people converged in such buildings.
 6. Letter confirming that sufficient fire extinguishers (general, electricity, and fuel fire extinguishers) are used in the case of sudden fire outbreak.
 7. Certificate issued by the Medical Officer of Health that sufficient exits and security arrangements are put in place for the public to leave the place in case of a disaster.
 8. Certificate issued by the OIC of the Police Station of the area that necessary arrangements are made to maintain peace and order in the carnival premises.
Contact officer and Telephone number
 • Front Office Staff
 • 057-2222275
Other officers & Telephone numbers
 • Officer in charge of the subject - 057-2222275
 • Revenue inspector - 057-2222275
Minimum time taken to complete the task
 • 03 Days
Relevant fee
 1. Application fee will not be charged.
 2. license fee based on the type of advertisement as prescribed in the by-law.
Documents to be Submitted
 1. Dully filled application form.
 2. In the case of an industry or business which requires Environmental Protection License, a certified copy of the valid Environmental Protection License.
Contact officer and Telephone number
 • Front Office Staff
 • 057-2222275
Other officers & Telephone numbers
 • Public Health Inspector - 057-2222275
 • Technical officer - 057-2222275
Minimum time taken to complete the task
 • 03 Days
Relevant fee
 1. Amount mentioned in notice notified by the council.
Documents to be Submitted
 1. Dully filled application form.
 2. The original of the approved Development Plan.
 3. Copy of the development license issued.
 4. A copy of the National Identity Card of the applicant certified on both sides.
 5. When the applicant is not the owner of the land, a consent letter from the owner of the land.
Contact officer and Telephone number
 • Front Office Staff
 • 057-2222275
Other officers & Telephone numbers
 • Technical officer - 057-2222275
 • Officer in charge of the subject - 057-2222275
Minimum time taken to complete the task
 • 17 Days
Relevant fee
 1. Application fee depends on the nature of development.
 2. Processing fee will not be charged.
Documents to be Submitted
 1. Dully filled application form.
Contact officer and Telephone number
 • Front Office Staff
 • 057-2222275
Other officers & Telephone numbers
 • Technical officer - 057-2222275
Minimum time taken to complete the task
 • 3 Days
Relevant fee
 1. Fees will not be charged.
Documents to be Submitted
 1. For the purpose of levying entertainment tax
  • i. Printed admission tickets prepared for sale.
  • ii. computer password to place the electronic seal on the admission tickets proposed to be sold online
 2. For the purpose of exempting entertainment tax
  • i. Depending on the value of the admission tickets to be sold, an amount equal to the entertainment tax should be deposited in the first instance.
  • ii. The estimate of income and expenditure of the entertainment activity should be submitted at the time of depositing the entertainment tax.
  • iii. The actual income and expenditure of the entertainment activity should be submitted before the expiry of 30 days from the conclusion of the entertainment activity.
Contact officer and Telephone number
 • Front Office Staff
 • 057-2222275
Other officers & Telephone numbers
 • Revenue inspector - 057-2222275
Minimum time taken to complete the task
 • 02 Days
 • 07 Days from the day of submission of annexure 02
Relevant fee
 1. Fifteen percent (15%) of the printed value of each admission ticket (This percentage is set according to the council resolution approved by the Minister).
Documents to be Submitted
 1. Notice of tax on sale of certain lands sent by the Council.
Contact officer and Telephone number
 • Revenue inspector - 057-2222275
 • Front Office Staff - 057-2222275
Other officers & Telephone numbers
 • Officer in charge of the subject - 057-2222275
Minimum time taken to complete the task
 • 15 Minutes
Relevant fee
 1. One percent (1%) of the money vale of the land sold.
Documents to be Submitted
 1. Dully filled application form.
 2. A rough sketch of the carnival ground drawn on A4 paper showing every feature of the carnival.
 3. Letter confirming that sufficient toilet facilities (Female/male and disabled) will be provided for the people coming to the carnival.
 4. Certificate of Structural Stability of the temporary buildings put up on the carnival grounds issued by a Mechanical Engineer.
 5. Certificate issued by the Medical Officer of Health that unpolluted and sufficient ventilation is available for people in such buildings.
 6. Letter confirming that sufficient fire extinguishers (general, electricity, and fuel fire extinguishers) are used in the case of sudden fire outbreak.
 7. Certificate issued by the Medical Officer of Health that sufficient exits and security arrangements are put in place for the public to leave the place in case of a disaster.
 8. Certificate issued by the OIC of the Police Station of the area that necessary arrangements are made to maintain peace and order in the carnival premises.
Contact officer and Telephone number
 • Front Office Staff
 • 057-2222275
Other officers & Telephone numbers
 • Technical officer - 057-2222275
 • Officer in charge of the subject - 057-2222275
 • Public Health Inspector - 057-2222275
Minimum time taken to complete the task
 • 02 Days
Relevant fee
 1. Application fee will not be charged.
 2. Processing fee will not be charged.
 3. License fee Rs. 2000.00.
Documents to be Submitted
 1. 1. Duly perfected application.
Contact officer and Telephone number
 • Front Office Staff
 • 057-2222275
Other officers & Telephone numbers
 • Committee - 1.Public Health Inspector - 057-2222275 2. Technical officer - 057-2222275 3. Revenue inspector - 057-2222275
Minimum time taken to complete the task
 • 02 Days
Relevant fee
 1. Garbage disposal fee as per the annual gazette notification.
 2. Additional deposit amount will not be charged.
Documents to be Submitted
 1. Tax notice on undeveloped lands issued by the Council.
Contact officer and Telephone number
 • Front Office Staff
 • 057-2222275
Other officers & Telephone numbers
 • Revenue inspector - 057-2222275
Minimum time taken to complete the task
 • 15 Minutes
Relevant fee
 1. The amount mentioned in the tax notice on undeveloped lands issued by the Council.
Documents to be Submitted
 1. Request of the Divisional Secretary to get the consent along with the reason for leasing the land.
 2. Copy of the plan or trace plan of the land proposed to be leased (certified by the Divisional Secretary).
Contact officer and Telephone number
 • Front Office Staff
 • 057-2222275
Other officers & Telephone numbers
 • Technical officer - 057-2222275
Minimum time taken to complete the task
 • 01 Days
Relevant fee
 1. Processing fee is charged according to the regulations of Urban Development Authority.
Documents to be Submitted
 1. Bid application to be submitted with two copies separately.
 2. Original and certified copy of the bid security deposit receipt of the council or the bank order for bid security (original copy in cover 1, certified copy in cover 2).
 3. Two certified copies of both sides of Bidder's National Identity Card (Cover 1 and Cover 2 separately).
 4. Two certified copies of a document confirming the address of the Bidder (cover 1 and cover 2 separately).
 5. In case the Bidder is an incorporated company, two certified copies of the Certificate of Incorporation (cover 1 and cover 2 separately).
 6. If the Bidder is an Income Tax Payer, two certified copies of Income Tax Settlement Certificate (Cover 1 and Cover 2 separately).
Contact officer and Telephone number
 • Front Office Staff
 • 057-2222275
Other officers & Telephone numbers
 • Members of bid opening committee - 057-2222275
Minimum time taken to complete the task
 • 20 Minutes
Relevant fee
 1. Fees payable from receipt of bid applications to submission of bids.
 2. A non-refundable bid documentation fee in the amount indicated in the notice of invitation to bid.
 3. A refundable bid security deposit equal to ten percent (10%) of the prescribed minimum bid amount.
 4. When the submitted bid is accepted, the fees charged between the signing of the contract and the award of the work.
 5. A tax rent security deposit equal to fifty percent (50%) of the accepted bid value.
 6. A property security deposit equal to ten percent (10%) of the accepted bid value.
 7. Fees to be paid after commencement of work.
 8. A monthly rent equal to one-twelfth (1/12) of the accepted bid value.
 9. The amount of tax payable is equal to the monthly tax rent in such manner as may be prescribed by the Government from time to time.